دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن
وبمجی
<-- Start v6rg.com Gil6ki Calendar -->
Gil6ki Calendar
<-- End v6rg.com Gil6ki Calendar -->

۳ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده استمو «هوادار*» نیم تی موسؤنم، تی موسؤن
تی موسؤن شبنده
روز، پولˇ رئه پاگلدکؤن

چره پولˇ وستی وأ جؤن کندن؟
سره هر ناکس
ˇ ور جیر هردن؟

چره وأ بودؤبی تا کم نیأری
هیکسن تی درده گوتن نیأری؟

همیشک وستی تو حقرافا وکی؟
حق
خازی رئه هی ایرا اورا دکی؟

همیشک وستی تی حق گؤزمالابون؟
تترج وستی گه حق
گو لالابون؟

چندی وأ چا دله شیون بکونی؟
چندی وأ تی گبه تی دیل دکونی؟

هی بنیش تا هی تهره گوله بنن
نیشته
بؤر دوخؤنی یاورؤن هنن؟

نیشتهبؤر هیچکاری رچ در نیأنه
ای سیا سرؤنهٰ
نی سر نیأنه

ویریسأنئبه وأ دؤنش بدأری

تا نودؤنی چی خنی

تا نودؤنی چوته تی حققه خؤرن

چوته خأن حقخازی بؤنی؟

کو حقه خأن هگیری؟

حق خؤرؤن دؤنن ؤ تی حققه خؤرن

نودؤنسه خأن چی بؤنی؟

هچی موشت نکون تی دسسه

کس به کس ندی تی گازه

وأ بودؤنی چی خنی

بودؤنی تونی تی حققه هگیری

نودؤنسهبؤر ویریسی تهره شاندزی دنن

پس بودؤن چی خأنی

دؤنسه پسی

تی دسؤنه موشتا کون

ایمه حقخازی بکون

دؤنسهبؤر

ایته حقخازی بکون

شور بنه شوعور ننابون

همه کار سس وکنه

 

وا بودؤنی چی کونی

وأ بودؤنی چی خنی


دامون لتریج

موردال ما شیشم 1588* اشاره به شیون شعر۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ دی ۹۳ ، ۱۳:۲۳
Damön lөtrij

یته خوجیر وؤت سوهئل حیدری جی


راس گوتأ ولی دورؤم گوت
می هیسابکه گوت, راس گوت
خو خبری گوت, راس گوت
گوت ورف بومابؤ 1متر، راس گوت
کیل بزأبؤم 200متر، دورؤ گوت
گوت مو فقیر آدمم, راس گوت
خوجیر آدمم, راس گوت
دست ؤ دلباز آدمم, دورؤ گوت
همه دؤنسن این چرسه تابلو بؤ، دورؤ گوت
گوت مو سختی بدئه آدمم, راس گوت
گوت ایمه این ده چی بؤ
هوته خودا خودا گوت, ناشوکری گوت
بؤتم مو بؤگوت تو نه, تی کار نیه, راس گوت
می کار نبؤ، هرچی بؤ ورفˇ سرˇ جی بؤ
دارˇ کمر بیشکسته بؤ گوت
می کمر بیشکسته, دورؤ گوت ولی راس بؤ
اینه کمر بیشکسته بؤ
گونن هنده خأنه, ورف بیه, پارسال موسؤن, ورف بیه
راس گونن یا دورؤ، خودا دؤنه, خودا بؤنه, ورف نیه, پارسال موسؤن, ورف نیه
اگرم بومأ بدأ بیه, عیب ندأره شادیه
گوت شادی مگه دار بونه, امره ره پول بونه
بؤتم برأ وابدی, پوله خأن چیکار؟ جا بدی؟
گوت زندگی برار خرج دأره
بؤتم برأ راس گونی, امما چره خرج دأره
خرج دأره گه رأحت ببی، راحتی جی شاد ببی
گوت مو، بؤتم ده تو نه, ایسه مو
بیشتؤو نیان چی گونم! هرچی گونم راس گونم ...
زندگی شغل ؤ پول نیه، هیسأن ره برده بؤؤن قبول نیه


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ دی ۹۳ ، ۱۳:۵۴
Damön lөtrij

سوأکتم
فیشکس می گلو مئن گبؤن
وأکتم
وأکتأر را دکتم
تۋلˇ را مئن وابلشکس می پۋزی
آسمؤن می سر دمیشت
تأرˇ مئی می سر دموت
مه‌ره تۋلˇ سر بدوت
هی بگوت، هی بگوت
تۋل
تأرˇ مئی
توسهٰ دار

.....

دامون لتریج
موردال ما بیس دو

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ دی ۹۳ ، ۱۳:۱۳
Damön lөtrij