گیلک ٚ خلک ٚ ره

دامؤن
گیلک ٚ خلک ٚ ره
وبمجی
<-- Start v6rg.com Gil6ki Calendar -->
Gil6ki Calendar
<-- End v6rg.com Gil6ki Calendar -->

ایه ىه سری آهنگؤن ؤ شئرˇ دکلمهٰ‌نه شیمی وأسه ننم تا بیشتؤبین ؤ أمی کؤنشگرؤنˇ همرأ آشنا وکین.
اؤجا

بهرام کریمی

شىون فۊمنی

فرىدۊن پۊررضا

مأمولی مظففری

مأمۊد پاىنده لنگرۊدی

مؤصطفا رحیمپۊر سیاکلی

ناصر وحدتی

دئبخی