دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

ایه یه سری آهنگان ؤ شئرˇ دکلمهٰ‌ن' شیمی وأسر ننم تا بیشتؤوین ؤ أمی کؤنش‌گرانˇ همرأ آشنا وکین.

 

اؤجا

بهرام کریمی

شىون فۊمنی

فرىدۊن پۊررضا

مأمولی مظففری

مأمۊد پاىنده لنگرۊدی

مؤصطفا رحیمپۊر سیاکلی

ناصر وحدتی

دئبخی