دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن
<-- Start v6rg.com Gil6ki Calendar -->
Gil6ki Calendar
<-- End v6rg.com Gil6ki Calendar -->

۳۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گیلکی» ثبت شده است

مۊقددس زنکه اۊنˇ  بدی، قوی آدم'، وأشیات'، سأرا مئن قدم زنه، کش‌کنار' پاسنه. نزدیک‌ئابونه.

-        زنأی! هۊنه. تی چۊچه کتان' بازئاکۊن. شادی کۊه' نۊشؤن بدی تا تی جی حظ بؤبۊره. هیتؤ گه تره بٚینه، هنه تی ور. ایشتیاق' اۊنˇ مئن ویریسأن. اۊن'  تۊوأد تی زنؤنه دؤمˇ مئن. جؤنورانˇ جی اۊن'  بیگانه بؤکۊن. جؤنورانی گه سأرا مئن بۊمأن. تی چۊچه اۊنˇ  چۊچه سر خؤش نیشنه.

ایمأ زنکه خۊ چۊچه کتان' بازئاکود، شادی کۊه' نۊشؤن بدأ. تا اۊنˇ جی حظ بؤبۊره. نٚیسأ، اۊنˇ میجاز' بفأمس. رخت بکت، بدی یؤ، زنکه' تۊوأدأ زیمی سر، زنکه ایشتیاق' اۊنˇ مئن ویریسأنی، اۊنˇ زنؤنه دؤم. اۊنˇ چۊچه خۊجیر، خۊدا مۊقددس کنیرئکˇ چۊچه سر خؤتئه.

اۊشؤن تنها بؤن،  ۶ رۊج ؤ ۶ شو انکیدؤ اۊ زنکه همرأ هیسأبؤ یؤ تۊقایی مئن یکته بۊبؤ بؤن.

انکیدؤ سیر اۊنˇ قشنگی نعمتˇ جی، خۊ دیم' راست‌ئاگۊد ؤ شر' بپیرأست، جؤنورانˇ دۊمبال مۊت. هیتؤ گه شۊکائانˇ چۊشم اۊن' گنه، پرئأگیرن ؤ ویرۋجنن . سأرا جؤنوران اۊنˇ جی رمٚنن.

انکیدؤ سۊئأکت. خۊشک‌ئابؤ. بدأری اۊنˇ  دؤبۊسته بؤن. وگردنه زنکه ور. اۊنˇ لنگˇ ور نیشنه، اۊنˇ چۊشمˇ مئن، چۊشم دۊجنه یؤ هیتؤ گه اۊن گۊنه این ایشتؤونه:

«انکیدؤ تۊ قشنگی، تۊ خۊدای' مؤنی، چه‌ره خأنی وأشیاتˇ همرأ سأرا مئن بؤمۊجی؟ می همرأ بیه اۊرۊک، حصار دار شأر، بیه مۊقددس پرستش‌جیگه مئن، ایشتر ؤ آنۊ خؤنه. سۊ-کۊن کاخˇ ور گه گیل‌گمش، کاملˇپألٚوان اۊیه خؤنه دأره. اۊنˇ مۊسان‌چی مردۊمˇ مئن پیدا نؤنی.»

اۊ یته گۊت ؤ ای یته ایشتؤوسنˇ جی حظ گۊد. انکیدؤ ایشترˇ کنیزئک' گۊنه؟

«زنکه ویریس! مه‌ره بؤبۊر ایشتر ؤ آنۊ مۊقددس خؤنه. هۊیه گه گیل‌گمش، کاملˇ پألٚوان هیسئه. اۊیه گه اۊن کیایی دره، اۊ وأشی ورزه، قوی مردۊمˇ مئن. خأنم اۊن'  جنگ‌دۊخان بؤنم. پیله ژیویرˇ همرأ خأم اۊن' دۊخؤنم. اۊرۊکˇ مئن ژگله بؤنم: مۊ خؤره همه کسˇ جی قوی‌ترم. ایتؤ دؤرین شۊنم ؤ سرنویشت' وگردأنم. مۊ شرˇ مئن دۊنیا بۊمأم. زۊر می أعضا جۊلفˇ مئنه. تی چۊشمˇ همرأ وأ بٚینی چی کۊنم. چۊتؤ خأن وکئه مۊ دؤنم.»

زن و انکیدؤ شۊنن شأر ؤ بلتˇ جی گوذرنن. رنگی فرشان کۊچه مئن درگنته‌ئأر. مردۊم، اسپی رخت همرأ یؤ گردˇ نوار خۊ کلله سر مۊجنن. دۊرˇ جی چنگ زنن. لـله صیدا ایشتؤوسه بۊنه. شو، رۊجˇ مۊسان جشنه. خۊجیرجؤن لاکؤن رقصنن ؤ گۊذرنن. هیتؤ گه یته پیله نعمت خۊ جؤنˇ جۊلفˇ مئن دأرن. هلهله همرأ خۊ پألٚوان' حرمˇ جی بیرۊن کۊنن.

مۊقددس زنکه پیش‌پیش ایشترˇ دۊعاجیگه طرف شۊنه. مۊقددس کۊلامˇ جی بزمˇ رخت' وگیره. انکیدؤی' خۊجیر رختانˇ همرأ تزیین کۊنه. دۊعاجیگه خۊدا محرابˇ نؤن و شرابˇ همرأ اۊن' تقویت کۊنه. یته پیش‌گۊ زنکه هنه اۊنˇ ور ؤ اۊنˇ همرأ ایتؤ گۊنه گه:

«انکیدؤ! بؤبۊن گه پیلاخۊادئان ته‌ره دراز زیویش ببخشن. خأنم گیل‌گمش، مردأکی گه سختی‌ئنˇ جی خۊش‌تر بۊنه ته‌ره نۊشؤن بدم. تۊ، وأ اۊن' بٚینی یؤ اۊنˇ دیمˇ مئن اۊنˇ چۊشم' بٚینی گه خۊرˇ مۊسان سۊ کۊنه. آهنی عضله‌ئأنˇ همرأ، اۊنˇ دراز قد جؤر بۊمئه. اۊنˇ تن پیلاچی قۊدرتان' بندˇ مئن دأره. نأ شو خسته بۊنه نأ رۊج. ادادˇ مۊسان، گۊرخؤنه خۊدا، ترش هوره. شمش، خۊرˇ خۊدا، اۊن' دۊس دأره. اسا، جۊلفؤنˇ خۊدا، دؤنا چاکۊنه. هر سۊ ته خۊدا اۊن' دؤجین بؤتن کیایی ره. اۊنˇ خرد' تیج‌ئاتن. گیل‌گمش ته‌ره بدئه بؤ. اینˇ جی پیش‌تر گه تۊ کۊ سرˇ جی جیر بیی یؤ شرˇ مئن وامۊجی. خیالˇ مئن. اۊرۊکˇ مئن خاو بدی یؤ ویریسأ یؤ خۊ خاو' بؤگۊت ؤ مائارˇ همرأ ایتؤ بؤگۊت:

مار جان دیشو عجیب خاوی بدئم، ستاره‌ئأن آسۊمانˇ مئن دؤبؤن، ایمأ ستاره‌ئأن "سۊکۊن"ˇ جنگ‌کۊنانˇ مۊسان می سر بکلسن ای سپاه همه یته جنگی مرکه بؤ. مۊ هخسأی گۊدم اۊن' زیمی جی بکنم ولی اۊنی جی سنگین‌تر بؤ گه بۊتؤنم. اۊرۊکˇ مردۊم اۊیه هیسأبؤن ؤ ای صحنه' دئن. مردۊم اۊنˇ برأبر فۊچۊمسن ۊ اۊنˇ لنگان' مۊچچه زأن. تۊ اۊن' ، تی زأکˇ مۊسان قؤبۊل بؤتی یؤ برأرˇ مۊسان می ور بنیشأنی.»

"ریشات"، آمائار، خاو' تعبیر کۊنه. وچه همرأ ، شأرˇ کیا همرأ ایتؤ بؤگۊت:

«این گه تۊ چن ته ستاره آسۊمانˇ مئن بدی، این گه آنۊ سپاه همه، یته جنگی مردˇ مۊسان تی سر بکتأن ؤ تۊ خأسی اۊن' راس‌ئأیری، اۊنی جی سنگین‌تر بؤ گه بۊتؤنی - هخسأی گۊدی اۊن' تۊکؤم بدی -  یؤ مننیسی یؤ خؤره اؤنˇ دیم‌ئأیتی، هۊتؤ گه یته زنأک' دیم‌ئأیری، اۊنˇ تۊوأدأی می لنگˇ بۊن، مۊ اۊن' وچه دۊخؤندم، اۊنˇ تعبیر اینه گه: یته زۊردار هنه گه اۊنˇ زۊر یته جنگی سپاهˇ همرأ یکی هیسه. ته‌ره جنگ‌دۊخؤن کۊنه، کۊشتی ره، تی دس اۊنˇ دسˇ سره. می لنگˇ بۊن کنه، مۊ اۊن' می زأکˇ مۊسان قؤبۊل کۊنم، اۊن تی برأر وکنه یؤ جنگˇ مئن تی ریفئق بۊنه.»

انکیدؤ، نیا بؤکۊن، این هیسه خاو ؤ خاوتعبیری گه آمائار بؤتئه.

پارسا زنکه، پیش‌گۊ زنکه، ایتؤ بؤگۊت ؤ انکیدؤ ایشترˇ پیلا خؤنه جی بیرۊن بۊشؤ.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۶:۰۸
دامؤن

دۊ ته راهب یته چاکˇ مئن، دىرˇ نزدیکی نیشته بؤن. هۊ دم ىه رۊمه خرگۊش بۊمأن ؤ ىته راهبˇ دؤر بینا بؤتن بازی گۊتن.

اۊ ىته راهب گه تنها نیشته بؤ، واق‌بزه‌ئأر بؤگۊت: "أى، تۊ وأ مۊقددس ببی، خرگۊشان همه تی دؤر جمع‌ئابؤن؛ ولی بئین، همه می جی ویرۋجنن. ایسه بؤگۊ بینم جریان چئه؟"

اۊنˇ ریفئق أوج‌ئأدأ: "جریانی ندأره، ماجرا اینه گه مۊ خرگۊش نۊخؤرم."

 

ذنˇ هؤسنی

 

#ویرش

دانشمندان گۊنن أمی احساسان ؤ هیجانان، یۊجۊر بۋ دأرن گه آمۊ مننیم بفأمیم. ولی جانوران فأمسه تۊنن. هینˇ وأسره گه اۊشانی گه دۊس دأرن' یأجنن (پیدا کۊنن) ؤ اۊشانی جی گه ترسنن ویرۋجنن. شۊمۊ تا ایسه ایته چی' تجرۊبه بؤتین؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۴:۵۹
دامؤن
ایندر یه سری پاچˇ نقل گه وگردأنئم' شیمی وأسر نهم، ای نقلانˇ أصلی مؤخاطب کۊچˇ زأکان هیسن ولی پیلاآدمانˇ ره أنی خؤجیره.
ای نقلان' دۊ ته کیتابˇ جی وگردأنئم: ۱- حکایت‌های فلسفی، ۲- حکایت‌های فلسفی برای حفظ زمین.
هر دۊ ته کیتاب' "میشل پیکمال" بنویشته یؤ "مهدى ضرغامیان" فارسی وگردأن بؤتئه یؤ "نشر آفرینگان" بیرۊن هدئه.

 

۱. راهب ؤ خرگۊشان

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آبان ۹۷ ، ۱۴:۵۶
دامؤن


دۋ

هر را جی

جؤر شۊنه

ژیویر، ژگله، اۊشماره

هلؤله، هلؤله، هلؤله


تی چۊشمان خاو دره

خاو ئانؤشۊنی

تی چۊشم' ترس دره

می چۊشم' حسرت

بۊخؤس جؤن

بۊخؤس تی قتˇ قۊربان

هلؤله، هلؤله، هلؤله


بۊخؤس

شو تا همیشک شو نۊمؤنه

بۊخؤس

مۊ تی پلی بیدارکه مؤنم


ای سیا درازˇشو آخر گۊذرنه

أخه بال به بال وکیم

تم‌بزئه خاوˇ جی، ای خلک پرنه

أخه بال به بال وکیم

آفتاوˇ شٚوٚق أمی دیم' گنه

أخه بال به بال وکیم

هنده، خنده صدا، مردۊمˇ گۊش رسنه

أخه بال به بال وکیم

بۊخؤس جؤن

بۊخؤس تی قتˇ قۊربان

هلؤله، هلؤله، هلؤله

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ بهمن ۹۶ ، ۲۲:۲۶
دامؤن

.

سلام


۱.

نوروزبل امسال روز دوشنبه، ۱۶ مرداد ماه هجری شمسی، باید برگزار شود.

طبق اطلاعاتی که تا الان به دست ما رسیده، در نوروزمحله‌ی سیاکل و هلیدشت لنگرود/املش این مراسم به صورت رسمی برگزار می‌شه.


مراسم هلی‌دشت که مثل هر سال عمو صفر زحمت‌شو می‌کشه، در تاریخ درست و دقیق‌ش برگزار می‌شه، یعنی ۱۶ مرداد.


و مراسم نوروز محله که توسط گروه دیگه‌ای برگزار می‌شه در تاریخ ۱۹ مرداد (که البته پسندیده نیست)


۲.

عزیزان، نوروزبل عیدیه که متعلق به تمام گیلکانه، در هر کجای این کره‌ی خاکی، و هیچ احتیاجی به مجوز، برای برگزاری نداره، اگر تا سال گذشته اندکی نیاز به گرفتن مجوز احساس می‌شد، از امسال همون اندک هم محسوس نیست، چون این مراسم در میراث ثبت شده و خودبه‌خود قانونی تلقی می‌شه.

حالا چرا باید مجوز گرفت؟

چرا باید این مراسم در یک، دو یا چند نقطه‌ی محدود برگزار بشه؟


دوستان، نوروزبل باید از شکل جشنواره خارج بشه و تبدیل به جشنی مردمی، همگانی و پراکنده بشه.

مگه برای برگزاری مراسم و جشن‌های دیگه نظیر:‌نوروز، سیزده‌به‌در، چهارشنبه‌سوری و ... کسی از جایی مجوز می‌گیره؟

مگه برای برگزاری این جشن‌ها مردم منتظر این هستن که عمو صفری پیدا بشه و کلی زحمت بکشه و بعد برن جشن بگیرن؟ نه، خودشون برای جشنی که دوسش دارن تدارک می‌بینن.


پس خطاب من به کساییه که این مراسم رو دوس دارن و بهش احساس تعلق می‌کنن،


۳.

رفقا! هیچ نیازی نیست که ده‌هزار نفر یه جا جمع بشن تا این مراسم برگزار بشه، فقط کافیه شمایی که خودت رو صاحب این مراسم می‌دونی و این مراسم رو‌ میراث نیاکانت، همراه با چند از اقوام، دوستان و آشناهات، یه جایی تو شهر یا حومه‌ی شهر، کوه، جنگل، دریا یا هر جای دیگه، جمع بشی، آتیش درست کنی، دو بیت شعر بخونی، شاد باشی و برای افراد دیگه‌ای که کم اطلاع هستن توضیح بدی و از این جشنی که گرفتس فیلم و عکس بگیری.

تنها راه نجات نوروزبل از جشنواره شده و تبدیل نوروزبل از مراسمی متمرکز به مراسمی همگانی اینه که همه خودمون رو در برگزاری‌ش دخیل بدونیم و همه این مراسم رو برگزار کنیم.


رفقا! نوروزبل حامی‌ی دولتی و رسمی نمی‌خواد، حامی مردمی می‌خواد، همه با هم و هر کس تو شهر و محل خودش برگزار کنه.


مطمئن باشید که با این کار بعد از چند سال جشن نوروزبل چنان شکوفا بشه که هیچ بنی‌بشری نتونه ادعا کنه واسه نوروزبل.دامؤن لتریج اسفندار ما ۲۶

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ مرداد ۹۶ ، ۰۱:۳۶
دامؤن


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۴:۱۳
دامؤن


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۴:۱۰
دامؤن


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۴:۱۰
دامؤن


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۴:۰۸
دامؤن


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مهر ۹۵ ، ۱۴:۰۸
دامؤن