دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

ایمرۊ مأری زوؤنˇ جهانی رۊجه. نیازی نیه ای رۊجˇ تاریخچهٰ بؤگۊم. تۊنین ایه جی بۊخؤنین. این گه ای زوؤن فکته دره ؤ آمۊ آخری نسل هیسم گه گیلکی گب زنیم أنی تۊنین ایه جی بۊخؤنین.

مۊ ایمرۊ نخأنم ای چیزؤنˇ جی گب بزنم، ایمرۊ خأنم ىته وؤت شمه ره بنم. هین.

گیلکی جی نوأ ترسئن ؤ جیویشتن
گیلکی وأ گب زئن، وستی نیویشتن
گیلکی زوؤنˇ همرأ وأ زیویشتن
شیمی مأری زوؤن رۊج خؤش.


ایمرۊ شریر ما بیسˇ هفدم هیسه. ته ره ىاد دره دأمیشکؤن؟ همیشک دۊمبال دبی. همیشک تی دسˇ مئن کیتاب دۊبؤ. همیشک هرجا شى تی همرأ کیتاب بؤردی. بدأری ىه چی دۊمبال دری، مۊته دری تا اۊنه بیاجی. هرجا شى همه گۊتن، خندسن، زأن، گیتن، ولی تۊ... تۊ تی سر کیتابˇ مئن دۊبؤ. هى بۊخؤندی هى بۊخؤندی هى بۊخؤندی ؤ غىرˇ خؤندن دئه هیچچی نیامۊتی. نأ تی درسه دؤرؤساتی، نأ فندی بیامۊتی، نأ هیچچی. ایسه این همه خؤندنˇ پسی، هم هیچچی نۊخؤندی هم هیچچی ندأری. بدأری چن سال هچی ای کش اۊ کش بزأى ؤ آخرن هیچ در هیچ. تازه بفأمسی پۊل چندی مؤهممه. تازه فأمنی أگر پۊل بنه تۊنی اۊجۊ گه خأنی بزیوی. نأوله تی خؤندن هیچچی رئه مؤفید نیه. وختی پۊل بدأری دئه خؤنه مئن ته ره اخم ؤ تخم نؤکۊنن ؤ تۊنی تی کاره برسی. دئه مجبۊر نیی زرخˇ نیگا بىنی ؤ سردˇ گب بیشتؤبی، اۊف ؤ پۊف بیشتؤبی. ته ره ىاد دره گۊتی آمۊ اۊته کی نییم؟ نأ جؤن همه هیتؤرن. ته ره ىاده گۊتی پۊل همه چی نیه؟ نأ جؤن، پۊل همه جا اصله. ایسه بفأمسی خنده أنی پۊلکی هیسه. گب زأن پۊلکی هیسه. آخخخ همه چی پۊلئه. حتتا مؤردنن پۊل خأنه.

ایمرۊ شریر ما بیسˇ هفدمه. 1589. ته ره ىاد دؤبۊن هیچچی مؤفتی ؤ دلی نیه. همه چی رئه پۊل وأ بدأری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۳۶
دامؤن