دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عید» ثبت شده است

سلاو

 

ایمسالˇ نؤرۊزˇ بله بیلأخره بۊشؤم. شؤکر. راضی هیسم ولی قاینا نأ. متأسفانه دىقه نود خبر برسی گه مراسم کنسله ؤ ریفقؤن خئلی خۊ برنامه ریزیه عوضاتن ؤ واخب نۊبؤن و نۊمأن ؤ جاى دیگر خۊ وأسر مراسم بیتن ؤ تش دچئن ؤ نؤرۊزبله جشن بیتن.

هلأ نفأمسیم چهره مجووز لغوابؤ یؤ چی وکت ولی بهرحال آمۊ نؤرۊزˇ بله رؤشناتیم ؤ هین دؤنی أمی دم گرم ؤ هرکسی گه هرجاى دیگر ای تشه رؤشناگۊت ؤ جشن بگیت.

۱۵۹۰ نؤرۊزبلˇ برگۊزاری ره وأ هی چن رۊزˇ مئن کاره سرأىریم تا راحتتره تونسه بیم سالˇ بعد أمی مراسمه برگۊزار بؤنیم.

یته هکشی تشککر نی کۊنیم عمۊ صفرˇ جی گه هر طؤر بۊبه ای مراسمه رچأگیت. بزیوی عام‌جان

شیمی نؤسال مۊوارک بؤبۊن ؤ شیمی جؤن ساق.

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ مرداد ۹۴ ، ۰۹:۴۶
دامؤن

سال ۱۵۸۹همأ دره

 

هی جۊمأ رۊز نؤرۊزبله ؤ عمۊ صفرˇ هممتˇ همرأ ای مراسم کۊمله مئن برگۊزار بۊنه

ای تقویم  (نسخه‌ی Pdf) هرچن خىلی ابتدایی هیسه ولی می هدىه ایسه ای نؤسالˇ ره

نؤسال مۊوارک. سربۊرز ببین ؤ جؤنساق.

دامؤن لتریج

ایسفٚندار ما بیسپنجۊم ۱۵۸۸

 

۵ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ مرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۳
دامؤن

سلاو


ایمرو اسفند ماه بیسˇ چارمه گه بونه آولˇ ما دهوم دئه یه هفته جی کمتر بومؤنسه تا خورشیدی سال تمنابون. خسم عید موارکی بگوم بدئم چی عیدی؟ چی کشکی؟ هرکسˇ یئنی ناراحته. هر کسˇ گبه ایشتؤبنی گونه زوتتر تمنابون وأکتیم.

نفأمنم این دئه چور زیویشه گه همه نالنن ؤ همهٰنی خو کیفˇ سر درن. ایرا هنی مرکه گونه بینزین أندی گرانابئه جایی شؤ نیشأنه. اورا شونی زنکه گونه أندی ارزاق گرانه چیزی هئه نیشأنه. ایمه هرجا شونی مردوم کلسن راشئ مئن هر خؤنه مئن شونه انواع خوراکئن نئه.

چندی ای مردوم خؤبن. ندأرنهٰ ولی حاضرن تا کمر به جیر بشون قرضˇ بون ولی خو تفریحه عالی بؤنن ؤ خو خوراکه بدأرن. ایمه نالنن.

ندأرنهٰ، ایمه هر دفأ شونی اوشؤنˇ ور یئنی تازه چیکچی هأیتن. اونن چی، بئترین جنس ؤ گرؤنترین. ایمه اگر یه نفر بیه بگون فلؤنی چن تومن دأری مأ هدی تا ... (تا هر چی. موهم مگر؟) ایشؤنˇ دیم سورخابونه خو کۋنه یته پیچ دنن، یته خفه زنن ؤ شورؤ کونن دورؤ گوتنه گه ولله به پیر به پیغؤمبر به علی ابلفضل و دئه همهٰ کشنن وسط تا مرکه خو بزأگبˇ جی پشیمانابونه.

خا چهره؟ ای سرنوگون دورؤ چئه گه آمو تترج گونیم؟

بیین قرار بنین ای نؤسالˇ مئن ای سرنوگون دورؤئه أمی زیویشˇ جی وورؤنیم.  هر روز خؤر بؤگیم دورؤ تأتیل. فقط راستی

 

یا حق

 

دامون لتریج

10/8/88

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۲:۴۲
دامؤن