دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

آمۊ مننیم. أندی خؤره پیلاچی ىنیم ده هیکس أمهره ارزش نأره.

فقط خؤره ىنیم. هر چی مۊ گۊنم هۊنه. مۊ حق دأرم. مۊ هخسأی درم. مۊ دؤنم.

وختی مجازی دۊنیا مئن مننیم کسکسأکیم خۊدا به داد برسه اۊ رۊجه گه کسنˇ بىنیم. حتمن کسنˇ خؤجخؤره خؤریم. بی شک.

همه خؤره حقخا دؤنیم. خالی خۊ کؤنشه قبۊل دأریم. هرکی بگبه متتهمه.

سند ؤ سال دارؤن کۊشتئکانه مزقأیرن.

کۊشتئکان برزخن درجا دعوا گیرن.

پیلاتهٰن احترامه رافا دأرن ؤ کۊشتئکان بیاحترامی کۊنن.

کۊشتئکان ازأ همهچیئه یادانن ؤ خۊ چۊشمه دؤبۊسنن ؤ هرچی خنن گۊنن.

وا بدین جانˇ شیمی عزیزؤن.

خۊسیر بۊگذرین.

گیلکی خؤره زیونه.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۲۵
دامؤن

من ؤ گودی – پادرا وندیداد-  پولک ۲

اولی پولکه تونین ایه جی بوخؤنین

 


أمهره ببردید کی بیشیم أمی وسایله بنیم خوابگاه دورین. جاغالانم همه درب ؤ داغان. هن هزار أمهره بشینن پاشن فوقاسته بید د نا نداشتیم. صد ؤ پنجاه نفر آدم. صد ؤ چهل ؤ هشت نفر جه دانشگاه شریف. دو نفر جه رشت! من ؤ گودی!
بوشوییم خوابگاه دورین. سکهٰ بویه کودی. در ؤ پنجرهیانهٰ واکودیم.

من جناب سروانه بوگوفتم:
- جناب سروان قبل از ما هم اینجا آدم بود؟
- آره که بود...بعد از شما هم میاد...
- همون...من فکر کردم اینجا شما گاب بسته بودید. لامرصب عجب بویی میکونه. اینا حمام هم میرفتن؟ خیر باشد هرچی کلم و کاپیش هست در این تشکها جوش میکونه کی بره. ما باید روی اینا بوخوسیم؟
- میخای بگم برات هتل جا بگیرن؟ اومدی سربازی!


من دئه ادامهیه مکالمهیهٰ به نفع خودم نیدم. ساکتأبوستم. تخت بیزیریه انتخاب بوکودم. گودرزم بیچاره تخت بوجوری. یعنی اون بیچاره نه، من بیچاره!

شمهره دردˇ سر ندم. در عرض هفته اول آنچنان أمهره اسبˇ مانستن دوبنهاید کی شب بوستی جه زور خستگی خوفتیم خرسˇ مانستن. تازه اگر نصفه شب نگهبانی تهره نوخورده بی. نگهبانی کی چی عرض کنم. ایتا چاربند فانوسقه، ایتا قمقمه آب. بازین گوفتید بیشید نگهبانی بدید.


- آخه جناب سروان! من با این قمقمه چه جوری جلوی حمله دوشمند را بگیریم؟ اگر مرا فوتورک بزنید من تا بیام قمقمه را فاکشم ؤ باهاش هدف بگیرم ؤ شلیک در بوکونم کی تومامه پادگان را تسخیر میکنن کی.
- ساکت شو .....کی گفته اعتراض کنی؟ ارتش چرا نداره!
- مملکته مگه بره کی چرا نداره؟ خا تو بوگو من از این ساختمان مهم چه جوری پاسداری بنمایم؟
- تو نمیخاد از این ساختمان پاسداری بنمایی........پاسبخش؟ پاسبخش؟
- بعله جناب سروان.
- این بیشعور از این به بعد یک شب بخواب نگهبان مستراح میشه!

نگهبانˇ موستراح دئه چیسه؟ موستراح هم مگر نگهبانی خایه. نهایت خطری گه موستراحه تهدید بوکونه انه کی دوشمند به دلیل هیجان حمله دوزار اویه مین بکاره دئه؟
آقا تو نوگو موستراح، سیستمˇ پادگانˇ آموزشی مهمترین بخشه. حدود هفتصد متر او طرفتر گروهانهای سرباز صفران آموزش دنده بید. چن نفرید؟ سه هزار ؤ خوردهای. چن تا موستراح دریدی؟ دهته! یعنی مثلاً شمهره تونده گیفتهبی ؤ بوشوبید موستراح احتمالاً بعد اینکه شیمی کارتˇ پایان خدمته فگیفته بید تانستید بیشید بینیشینید شیمی کاره بوکونید.
جه هه خاطر شب کی بوستی سربازای بیچاره هرجا بیافته بید مینگذاری کودید. بهترین ؤ تمیز ترین جا کویه بو؟ افسرانˇ وظیفه آسایشگاه کی منˇ بدبختم اونˇ موستراحه نگهبانم. یک شب در میان می چیلیک پاره بوستی هن هزار داد زئهایم نزدیک نشو...ایست....تی ماره...تی خاخوره...
ایبار من مریضأبوستهبوم.تب شدید گولی درد أمرأ. نا ندشتیم جا جی ویریزم. سر صبح بیدم افسر نگهبان مهره دوخانه.

بوشوم بوگوفتم بفرما

- میری موستراح رو آماده میکنی!!!
- مگه موستراح میخواد بره عروسی کی اونو آماده کونم بره؟
- برو گمشو مرتیکه.......برو ببین دیشب سربازا چی کار کردن!


بودوبستم به سمت موستراح. هر تا دره واکودم بیدم سه یا چهار جا مینهای به شدت خطرناکی نهه. بعضیان من ننم چی خوردید؟ مین ضد تانک نههاید. آخر شیمی روده خوشکابه . چوتویی چهار نفری او دورین جا بوبوستید آخر بره. 
بگذریم. تا دوساعت جانˇ کوردی بکندم تا موسترایه آماده بوکونم جهتˇ ورودˇ افسرانˇ آینده.
می کمر دئه می ننه سینه مانستن خوشکابوسته بو. جه هو شب تا پایان تحصیلات در آکادمیˇ تفنگداران دریایی سیرجان من حتی اجازه ندم جغرز می هم دورهایان ایتا دانه سبج هم بشه موستراح. دئه نزدیک بو مهره لوح تقدیر فادید. بیشرفان مهره بوکودید نگهبانˇ دائمˇ موستراح. أصن أمی موستراح بوبوسته بو عینˇ شهرˇ ریاضˇ عربستان. بأ ویزا فاگیفتهبی تا اونه بیدینی...جهتˇ مین گذاری کی ارایه کارتˇ شناسایی ؤ رضایتˇ پدر الزامی بو.
در تمام أ مدت من گودیه نیدهایم کی بیشه موستراح! ایبار أنه واورسم :
- رئی گودی؟ تو کوجا تهره راحت میکنی کی بره؟ 
- من میرم لای درختا!
- چرا کی ری؟ دیوانهای مگه؟ اونجا چرا؟
- اول اینکه توی تاریکی میشینم با خیال راحت سیگار میکشم. بهدشم با خیال راحت کارمو میکنم. تازه شم من دلم برای تو میسوزه.اینقدر اونجا زحمت میکشی. من دوست ندارم جایی که دوستم تمیز میکنه خرابکاری کنم!


آقا مره دینی؟ ناگهان پی ببردم کی عجب معرفتی دره أ خوجˇ گودی. 
آرام أنه نزدیکابوستم. أنه کشأگیفتم. بوگوفتم:
- بوشو هر کاری خهی بوکون رئی. من اویه تمیزأنوکونم. چی فکر بوکودی؟ من او دیوانه یه (اسم اینفر از اعضای گروهان) پول فادم اون هر شب قبلˇ خواب أیه موسترایانه تمیزاکونه!
گودی چشم بازابوسته. ایتا کثیفˇ شیطانی لبخندˇ مرأ کی من جه حسودی بمردم بوگوفت:

- تی نوکرم. از امشب اونجا برات رو دیوارا تابلوی لبخند ژکوند میکشم.عجب مارمولکی هستی تو. خوشم اومد. بچه گیلان باید اینجوری باشه.
بوگوفتم:

- أسأ بیمیر کمتر حرف بزن بابا..آها بودو بوشو موستراح. ایبار آدمه دیل بیگیره نتانه ترسˇ جأ بیشه درختانه میان. هرجا پا بنهای تا زانو مفقودالجسد بی....


۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ خرداد ۹۴ ، ۰۹:۵۴
دامؤن

گیلگمش - لوح ۱- پولک ۱


گیلگمش - لوح ۱- پولک ۲


گیلگمش - لوح ۱- پولک ۳


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۳۱
دامؤن

گیلگمش اولین حماسهی بشری هیسه


ای هوسنیئه مو وگردأنئم ؤ تصمیم بئیتم نمنمئه بنم هی جیگه مئن ؤ شیمی نظرؤنˇ رفاق (رافا/ریفا) هیسأم.

 

لوح ۱- پولک ۱

 

زیمینˇ خودا همهچیئه دی. همه کسˇ همرأ  آشنایی دأشت ؤ همه کسˇ کار ؤ قووته دؤنس. همهچیئه فأمس. مردومˇ رفتار ؤ اوشؤنˇ زیویشˇ مئنˇ جی واخؤ بؤ.

جیسکؤنه مألوم کود. جولفˇ جولف دؤنئسهٰن وهره کشف بوبؤ. پیله طوفانˇ پیشترˇ جی آگایی گیت. خئلی را بوشؤ دور-دورانˇ طرف. وی پیله أویری، رنجˇ جی ؤ وی سفر، سختی جی پور بؤ.

خو مشققتانه همهٰ میخی قلمˇ مرأ بنیویسأنی. وی پیله کارؤن ؤ وی  سختیئن، سنگˇ سر هکلاش بدأ بوبؤ.

"گیلگمش"، قوی پألهوؤن، "اوروک"ˇ دؤر حصار کشنه. حصاردار شأرˇ مئن، موقددس سوما، بلندˇ کو موسؤن بؤ. بنا پایه مؤکم هیسه. هوتؤ کی اینگار سوربˇ جی چاؤتهٰن. جلیلخؤنه پنا مئن کی آسمؤنˇ خودا اونˇ  مئن هیسهئه. شأرˇ کوروج پیله شره فیویتئه. ژاندارمان روز دراز روزه حصارانˇ سر هیسأن، هوتؤ شؤانم پاسبانؤن.

"گیلگمش"ˇ یه سوم آدم ؤ دو سومأنی خودا هیسه. شأریئن رماتهٰر ؤ شاباشˇ همرأ  وی هیکلˇ عکسه یئنن. قشنگی ؤ قووتˇ مئن وی موسؤنچی فندرسته نوبئه. شیرهٰ رمأنه، اؤنˇ یالˇ گیره ؤ کاردˇ مرأ اونه کوشه. وأشی ورزأکه خو توند ؤ قوی رزینˇ همرأ  شیکار کونه.

شأرˇ مئن وی گب خودی قانون هیسه. زأکؤن کیا گبؤنه خو پئرˇ گبˇ جی ویشتر محل کونن. وچه هلأ مرد نوبؤر شأرˇ سر گالشˇ خدمت هیسه. یا مالائه، یا موزدور، یا گوسن˚گالش، یا ساختمؤنؤنˇ سرپرست ، یا نیویشتنکس ؤ یا موقددس سوما خادیم.

"گیلگمش" وأکتن نأره، سختیئنˇ جی خورومتر بونه.

زوردارؤن، پیلاتهٰن، دؤنسهکسؤن، پیر ؤ جوؤن، تونسهبؤرکسؤن وهره وأ کار بؤنن. "اوروک"ˇ جلال همه کؤگهأن ؤ شأرؤنˇ جی ویشتر وأ سو بؤنه.

"گیلگمش" مأشوقهٰ دیلخا ور را ندنه. تؤنسهبؤرکسˇ لاکویه وی پألهوؤنˇ ور را ندنه. اوشؤنˇ (لاکئیکؤن) ژگله گتˇ خودانˇ نالˇ سر، آسمؤن ؤ موقددس "اوروک"ˇ خودان، ویریسأ کی:

«شومو وأشی ورزهٰ چاگودید ؤ یالدار شیرهٰ، "گیلگمش" – أمی کیا - اوشؤنˇ جی پورزورتره. خو موسؤنچی موته مننئه. وی زور أمی سر خئلیئه، اون مأشوقهٰ دیلخا ور را ندنه ؤ پألهوؤن لاکؤیه خو مردˇ رئه.

"آنو"، آسمؤنˇ خودا، ایشؤنˇ ژگلهٰنه بیشتؤبس. "ارورو" گتˇ قالبپرداز خودا دوخؤند:

«"ارورو"، تو پألهوؤن  "مردوک"ˇ همرأ  آدم ؤ جؤنورؤنه چاگودی ایسه ایته نقش چاکون کی "گیلگمش"ˇ همرأ یهمیزؤن ببون. یته پورزور مؤجود هونˇ موسؤن، ولی فقط سأرایی جؤنور نبون. وختی اونˇ زمت رسئنه. ای پورزور بیه "اوروک"ˇ مئن. وأ "گیلگمش" همرأ  جنگ بؤنه. بأزین، "اوروک" تام زئنه.»

"ارورو" کی اینه بیشتؤبس خو خیالˇ مئن ایته مؤجود چاگود، هوجور کی "آنو"، آسمؤنˇ خودا، خأس. خو دسؤنه بوشؤرد. گله خو دس بگیت ؤ خو مأر-خودایی فیلیکˇ همرأ اونه تراکود. "انکیدویه" چاگود. یته پألهوؤن  چاگود، "نینیب"، جنگˇ پرخاشگر خودا، خون ؤ دمˇ همرأ .

 

زیویش: زندگی

جیسک: راز

سوما:معبد

رماتهٰر: ترسان

دیلخا: محبوب۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ خرداد ۹۴ ، ۱۱:۳۰
دامؤن