دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

گیل‌گمش - پؤلک ۳

چهارشنبه, ۹ آبان ۱۳۹۷، ۰۴:۰۸ ب.ظ

مۊقددس زنکه اۊنˇ  بدی، قوی آدم'، وأشیات'، سأرا مئن قدم زنه، کش‌کنار' پاسنه. نزدیک‌ئابونه.

-        زنأی! هۊنه. تی چۊچه کتان' بازئاکۊن. شادی کۊه' نۊشؤن بدی تا تی جی حظ بؤبۊره. هیتؤ گه تره بٚینه، هنه تی ور. ایشتیاق' اۊنˇ مئن ویریسأن. اۊن'  تۊوأد تی زنؤنه دؤمˇ مئن. جؤنورانˇ جی اۊن'  بیگانه بؤکۊن. جؤنورانی گه سأرا مئن بۊمأن. تی چۊچه اۊنˇ  چۊچه سر خؤش نیشنه.

ایمأ زنکه خۊ چۊچه کتان' بازئاکود، شادی کۊه' نۊشؤن بدأ. تا اۊنˇ جی حظ بؤبۊره. نٚیسأ، اۊنˇ میجاز' بفأمس. رخت بکت، بدی یؤ، زنکه' تۊوأدأ زیمی سر، زنکه ایشتیاق' اۊنˇ مئن ویریسأنی، اۊنˇ زنؤنه دؤم. اۊنˇ چۊچه خۊجیر، خۊدا مۊقددس کنیرئکˇ چۊچه سر خؤتئه.

اۊشؤن تنها بؤن،  ۶ رۊج ؤ ۶ شو انکیدؤ اۊ زنکه همرأ هیسأبؤ یؤ تۊقایی مئن یکته بۊبؤ بؤن.

انکیدؤ سیر اۊنˇ قشنگی نعمتˇ جی، خۊ دیم' راست‌ئاگۊد ؤ شر' بپیرأست، جؤنورانˇ دۊمبال مۊت. هیتؤ گه شۊکائانˇ چۊشم اۊن' گنه، پرئأگیرن ؤ ویرۋجنن . سأرا جؤنوران اۊنˇ جی رمٚنن.

انکیدؤ سۊئأکت. خۊشک‌ئابؤ. بدأری اۊنˇ  دؤبۊسته بؤن. وگردنه زنکه ور. اۊنˇ لنگˇ ور نیشنه، اۊنˇ چۊشمˇ مئن، چۊشم دۊجنه یؤ هیتؤ گه اۊن گۊنه این ایشتؤونه:

«انکیدؤ تۊ قشنگی، تۊ خۊدای' مؤنی، چه‌ره خأنی وأشیاتˇ همرأ سأرا مئن بؤمۊجی؟ می همرأ بیه اۊرۊک، حصار دار شأر، بیه مۊقددس پرستش‌جیگه مئن، ایشتر ؤ آنۊ خؤنه. سۊ-کۊن کاخˇ ور گه گیل‌گمش، کاملˇپألٚوان اۊیه خؤنه دأره. اۊنˇ مۊسان‌چی مردۊمˇ مئن پیدا نؤنی.»

اۊ یته گۊت ؤ ای یته ایشتؤوسنˇ جی حظ گۊد. انکیدؤ ایشترˇ کنیزئک' گۊنه؟

«زنکه ویریس! مه‌ره بؤبۊر ایشتر ؤ آنۊ مۊقددس خؤنه. هۊیه گه گیل‌گمش، کاملˇ پألٚوان هیسئه. اۊیه گه اۊن کیایی دره، اۊ وأشی ورزه، قوی مردۊمˇ مئن. خأنم اۊن'  جنگ‌دۊخان بؤنم. پیله ژیویرˇ همرأ خأم اۊن' دۊخؤنم. اۊرۊکˇ مئن ژگله بؤنم: مۊ خؤره همه کسˇ جی قوی‌ترم. ایتؤ دؤرین شۊنم ؤ سرنویشت' وگردأنم. مۊ شرˇ مئن دۊنیا بۊمأم. زۊر می أعضا جۊلفˇ مئنه. تی چۊشمˇ همرأ وأ بٚینی چی کۊنم. چۊتؤ خأن وکئه مۊ دؤنم.»

زن و انکیدؤ شۊنن شأر ؤ بلتˇ جی گوذرنن. رنگی فرشان کۊچه مئن درگنته‌ئأر. مردۊم، اسپی رخت همرأ یؤ گردˇ نوار خۊ کلله سر مۊجنن. دۊرˇ جی چنگ زنن. لـله صیدا ایشتؤوسه بۊنه. شو، رۊجˇ مۊسان جشنه. خۊجیرجؤن لاکؤن رقصنن ؤ گۊذرنن. هیتؤ گه یته پیله نعمت خۊ جؤنˇ جۊلفˇ مئن دأرن. هلهله همرأ خۊ پألٚوان' حرمˇ جی بیرۊن کۊنن.

مۊقددس زنکه پیش‌پیش ایشترˇ دۊعاجیگه طرف شۊنه. مۊقددس کۊلامˇ جی بزمˇ رخت' وگیره. انکیدؤی' خۊجیر رختانˇ همرأ تزیین کۊنه. دۊعاجیگه خۊدا محرابˇ نؤن و شرابˇ همرأ اۊن' تقویت کۊنه. یته پیش‌گۊ زنکه هنه اۊنˇ ور ؤ اۊنˇ همرأ ایتؤ گۊنه گه:

«انکیدؤ! بؤبۊن گه پیلاخۊادئان ته‌ره دراز زیویش ببخشن. خأنم گیل‌گمش، مردأکی گه سختی‌ئنˇ جی خۊش‌تر بۊنه ته‌ره نۊشؤن بدم. تۊ، وأ اۊن' بٚینی یؤ اۊنˇ دیمˇ مئن اۊنˇ چۊشم' بٚینی گه خۊرˇ مۊسان سۊ کۊنه. آهنی عضله‌ئأنˇ همرأ، اۊنˇ دراز قد جؤر بۊمئه. اۊنˇ تن پیلاچی قۊدرتان' بندˇ مئن دأره. نأ شو خسته بۊنه نأ رۊج. ادادˇ مۊسان، گۊرخؤنه خۊدا، ترش هوره. شمش، خۊرˇ خۊدا، اۊن' دۊس دأره. اسا، جۊلفؤنˇ خۊدا، دؤنا چاکۊنه. هر سۊ ته خۊدا اۊن' دؤجین بؤتن کیایی ره. اۊنˇ خرد' تیج‌ئاتن. گیل‌گمش ته‌ره بدئه بؤ. اینˇ جی پیش‌تر گه تۊ کۊ سرˇ جی جیر بیی یؤ شرˇ مئن وامۊجی. خیالˇ مئن. اۊرۊکˇ مئن خاو بدی یؤ ویریسأ یؤ خۊ خاو' بؤگۊت ؤ مائارˇ همرأ ایتؤ بؤگۊت:

مار جان دیشو عجیب خاوی بدئم، ستاره‌ئأن آسۊمانˇ مئن دؤبؤن، ایمأ ستاره‌ئأن "سۊکۊن"ˇ جنگ‌کۊنانˇ مۊسان می سر بکلسن ای سپاه همه یته جنگی مرکه بؤ. مۊ هخسأی گۊدم اۊن' زیمی جی بکنم ولی اۊنی جی سنگین‌تر بؤ گه بۊتؤنم. اۊرۊکˇ مردۊم اۊیه هیسأبؤن ؤ ای صحنه' دئن. مردۊم اۊنˇ برأبر فۊچۊمسن ۊ اۊنˇ لنگان' مۊچچه زأن. تۊ اۊن' ، تی زأکˇ مۊسان قؤبۊل بؤتی یؤ برأرˇ مۊسان می ور بنیشأنی.»

"ریشات"، آمائار، خاو' تعبیر کۊنه. وچه همرأ ، شأرˇ کیا همرأ ایتؤ بؤگۊت:

«این گه تۊ چن ته ستاره آسۊمانˇ مئن بدی، این گه آنۊ سپاه همه، یته جنگی مردˇ مۊسان تی سر بکتأن ؤ تۊ خأسی اۊن' راس‌ئأیری، اۊنی جی سنگین‌تر بؤ گه بۊتؤنی - هخسأی گۊدی اۊن' تۊکؤم بدی -  یؤ مننیسی یؤ خؤره اؤنˇ دیم‌ئأیتی، هۊتؤ گه یته زنأک' دیم‌ئأیری، اۊنˇ تۊوأدأی می لنگˇ بۊن، مۊ اۊن' وچه دۊخؤندم، اۊنˇ تعبیر اینه گه: یته زۊردار هنه گه اۊنˇ زۊر یته جنگی سپاهˇ همرأ یکی هیسه. ته‌ره جنگ‌دۊخؤن کۊنه، کۊشتی ره، تی دس اۊنˇ دسˇ سره. می لنگˇ بۊن کنه، مۊ اۊن' می زأکˇ مۊسان قؤبۊل کۊنم، اۊن تی برأر وکنه یؤ جنگˇ مئن تی ریفئق بۊنه.»

انکیدؤ، نیا بؤکۊن، این هیسه خاو ؤ خاوتعبیری گه آمائار بؤتئه.

پارسا زنکه، پیش‌گۊ زنکه، ایتؤ بؤگۊت ؤ انکیدؤ ایشترˇ پیلا خؤنه جی بیرۊن بۊشؤ.

 

نظرات  (۰)

هلئه هیچ گبی بزئه نوبئه

خسأنئن

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی