کلأچئه (کلاچاى)، لطره، همیشک کاسپی دریا

گیلک خلکˇ رئه
کلأچئه (کلاچاى)، لطره، همیشک کاسپی دریا

latre.blogfa.com

وبمجی
<-- Start v6rg.com Gil6ki Calendar -->
Gil6ki Calendar
<-- End v6rg.com Gil6ki Calendar -->


هاویر

 

 

هاویر آزادی ره مردۊم بزیون

خؤشی ؤ عززتˇ همرأ دزیون

 

زیمین ؤ آسمؤنˇ یاورابۊن

خۊشؤنˇ مۊشکلؤنˇ داورابۊن

 

هاویر آزادأبیم ظۊلمˇ جی هاویر

هاویر دۊنیا وکئه خلکˇ شی هاویر

 

هاویر نکلئه دئه مۊشک مردۊمˇ سر

بۊخؤسه، تم بزأر، زأک، خۊ مۊما ور

 

دئه مأرˇ سینه مئن ترسی نۊمؤنه

بۊخؤنه این گرش شادی ترؤنه

 

هاویر هیشکس نؤگئه دئه هیشکسه زۊر

نؤبۊن جنگˇ جی هیشکس ناقص ؤ تۊر

 

هاویر خنده صیدا دۊنیا وگیره

هاویر مظلۊم، خۊ حققه هگیره

 

هاویر مرزˇ دسˇ جی راحتأبیم

تۊفنگˇ ناکسˇ جی راحتأبیم

 

هاویر دئه هیشکسی وشنأ نۊخؤسه

کسی فرده غمˇ همرأ نۊخؤسه

 

دامؤن_لتریج

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ مرداد ۹۵ ، ۰۱:۴۳
Damön lөtrij

امسال نؤرۊزبل با تمام مشکلات ریز و درشت و کم و کاستی ها برگزار شد.جای خیلی ها خالی بود و عدم حضور فعال برخی از عزیزان به شدت احساس می شد. اما در نهایت با شادی مراسم رو سپری کردیم و دیدارها تازه. خسته نباشید میگم به عمو صفر و گروه نازنینش و همچنین دوستانی که با عشق و علاقه و بدون هیچ چشمداشتی برای اطلاع‌رسانی این مراسم تلاش کردن و با پخش تراکت در سطح شهرها و البته تبلیغات وسیع تو فضای مجازی باعث شدن جمعیت زیادی حداقل با اسم نؤرۊزبل آشنا شدن و جرقه ای هرچند کوچیک تو ذهنشون خورد و همین جرقه برای ما کافیه تا به امید خدا این مراسم سالهای بعد هرچه باشکوه تر و البته غیرمتمرکزتر برگزار بشه. از دیدن همه ی کسایی که به مراسم اومدن و باعث شدن شعله ی امید همچنان تو دل ما روشن بمونه صمیمانه تشکر میکنم و از همه ی کسایی که به هر دلیلی نیومدن یا تا نیمه ی راه اومدن و برگشتن به عنوان یه علاقمند مسائل قومی عذرخواهی میکنم و امیدوارم بتونیم این مراسم رو سالهای بعد بدون استرس و در نقاط مختلف گیلان برگزار کنیم؛ که این مورد به دست نمیاد مگر اینکه دوستان و علاقمندان در طول سال (یعنی ۳۶۵ روز باقیمونده) تلاش کنن و این مراسم رو معرفی کنن تا شاهد روزی باشیم که این مراسم خودجوش برگزار بشه

دامؤن لتریج

نؤرۊزما اول

کلأچئه

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ مرداد ۹۵ ، ۲۱:۵۴
Damön lөtrij

خۊدا نؤمی

مئن-خۊرتاو (دئباری خۊرتاو/خۊرخؤس آسیا ؤ کلسیه آفریقا) أمی دئباری سامؤنه. ای دئباری سامؤنˇ مئن عربان ؤ تۊرکان ؤ کۊردان ؤ لۊران ؤ گیلکان ؤ فارسان ؤ بلۊچان ؤ تۊرکمنان ؤ یهۊدئن ؤ أرمنئن ؤ ... چندین هیزار سال کسنˇ ور بزیوسن ؤ کسنˇ همرأ هدأهگیر دأشتن.

دئباری اثرؤن نۊشؤن دنن گه ای مردۊم کسنˇ همرأ همیشک خۊرۊم ارتباط دأشتن ؤ أگرن جنگی بؤ، جؤردستئن ؤ کیاؤنˇ شی بؤ عاددی مردۊم فقط اۊشؤنˇ ویشترخازی هزینهٰ هدأن ؤ قبل ؤ بعدˇ جنگ هنده کسنˇ همرأ رابطه دأشتن.

مؤعاصر سرؤنه (دؤران) مئن، وختی تازه دؤلت-مللتؤن چاته بۊبؤن، هر ته سامؤن خؤره یته تازه کشور بۊبؤ یؤ بۊشؤ خۊ تاریخˇ دۊمبال، چۊن دؤلت-مللت خؤره سیوا ؤ پۊرگۊلاز تاریخ خأنه. نم نم بدیم گه ای قؤمانˇ مئن سیوایی دکت ؤ مردۊم کسنˇ همرأ جنگسنه سرأگیتن. اۊ خطی گه نقشه'نˇ مئن أنی، مرزˇ نؤمی، تعیین بؤتن باعث بۊبؤ ای جنگ تشدید بؤبۊن. خطی گه گاگلف چن ته خانوادهٰ کسنˇ جی سیوا گۊد. مثلن کۊردان دکتن چار ته دؤلت-مللتˇ مئن گه هر ته خۊ وأسر خأس سیوا تاریخ بدأره ؤ سیوا فرهنگ ؤ هین° دؤنی هیشته کۊردانه حیساب نیأرد. هی اتفاق دبخی أقوامˇ وأسرٰن پیش بۊمأ ؤ هر تازه دؤلت-مللتˇ مئن دبخی قؤمان سرکۊب بۊبؤن ؤ هین باعث وکت ای جنگˇ تش تا ایمرۊ هلأ بل گیره ؤ مردۊمه سۊجأنئه دره. ایمرۊ ینیم گه مئن-خۊرتاوˇ مئن هر طرفˇ جی اۊشماره صدا جؤر شۊنه ؤ مأرؤن خۊ طفلؤنˇ وأسر ؤ زأکؤن خۊ پئر ؤ مأرˇ ره اۊشماره کۊنن.

دۊنیا مئن مئن-خۊرتاوه، همه جنگ ؤ نفت ؤ ترؤریسم ؤ ... همرأ شینأسنن ؤ أمی مردۊمه وختی مؤهاجرت کۊنن، یۊجۊر نیا کۊنن بدأری أمی شیرخؤر طفل أنی ترؤریسته. أمی مردۊم هر رۊز صد ته صد ته هیزار ته هیزار ته میرن ولی هیشکسˇ ره مؤهم نیه ولی کافیه اۊرۊپا ؤ آمریکا مئن یه نفر ترؤریسمˇ جی بمیره، دۊنیا همه عزادار بۊنن ؤ اینترنتˇ مئن همهٰ شۊر گیره گه چه ره ؤ چۊتؤ...

أمی مردۊمˇ خۊن دبخی مردۊمˇ خۊنˇ همرأ تؤفیر نأره. فقط شاید چؤن هر رۊز ای داستان هیسه شمه ره عاددی بۊبئه. وختی ای داستان عاددی بؤبۊن دئه وأ آدمیتˇ فاتحهٰ خؤندن. این گه بییم بؤگیم مئن-خۊرتاوˇ مئن ای داستان همیشکی هیسه ؤ اۊرۊپا مئن نیه یعنی قؤبۊل بؤتیم مئن-خۊرتاوˇ آدمؤن ده بی ارزش وکتن ؤ اۊشؤنˇ مؤردن ایراد نأره.

مئن-خۊرتاوˇ مرگ ؤ میر، آفریقا مردۊمˇ وشنأیی ؤ هرجاىˇ دۊنیا هر بلایی گه مردۊمˇ سر هنه هرگیز نوأ عاددی وکئه أمی وأسر.

أگر عاددی هیسه وأ بنیشیم ؤ خۊ همرأ خلوت بؤنیم گه چه ره عراقˇ مئن وختی بؤمب ننن ؤ صد ته آدم میره أمی وأسر أهمیت نأره، چه ره وختی کارگر شللاق خؤره أمی وأسر أهمیت نأره، چه ره فرانسه آدمؤن پرپر بۊنن أمی قلب شیکنه ولی افغانستانˇ مئن مردۊم جؤن دنن أمه ره مؤهم نیه.

آمۊ مردۊمی هیسیم گه کشمیرˇ جی تا آفریقا کلسیه تاریخˇ مئن هیزار هیزار فرهنگی اشتراک ؤ تاریخی ارتباط دأشتیم ؤ دأریم. نوأ هیتؤ راحت ای قضیه جی دوأریم گه آمۊ گیلکؤن، بین النهرینˇ آدمؤنˇ همرأ فرق کۊنیم ؤ ایمه خؤره دیچکنیم اۊرۊپا آدمؤنه. آمۊ وأ بۊدؤنیم گه هیچ فرهنگی خؤره چاته نۊبئه. هر فرهنگی خۊ همساده'نˇ جی تأثیر بیته ؤ اۊشؤنˇ سر تأثیر بنئه. ولی مؤتأسفانه آمۊ ینیم بعضئن گۊنن أمی فرهنگ دبخی قؤمانˇ جی پیشرفته تر هیسه ؤ ای نیگا همرأ خۊ همساده'نˇ همرأ دۊشمندی کۊنن.

مئن-خۊرتاو أمی شی هیسه. هر بلایی اۊنˇ سر بیه أمی سر هنه، هر پیشرفتی بۊنه أمه ره'ن وأ خؤره اۊنˇ مئن سهیم بۊدؤنیم. أگر جایی ضعفی دأره وأ ایلجار بؤنیم اۊ ضعفˇ همرأ بجنگیم ؤ اۊنه ارتقا بدیم. نأ اینکه شؤنه خالی بؤنیم.

ای خط کشی، هر نؤم ؤ دلیلی همرأ فقط یه چی ره خۊبه: جنگ. هی بازئنˇ همرأ راحت-راحته أمی مردۊمˇ سر کۊلا شۊنه ؤ جؤردستئن راحتتر تۊنن أی مردۊمه بچاپن. مردۊمی گه اۊشؤنˇ جؤغرافیا دۊنیا مئن تکه وأ همیشک جنگˇ همرأ درگیر بؤبۊن ؤ وشنأیی بکشن. ایمه یه عده اۊ جؤر جؤرنˇ جی ای مردۊمˇ ثروته بچاپه. اۊنن خۊدا ؤ آزادی نؤمˇ همرأ. بۊدؤنین مئن-خۊرتاوˇ هوأ آمۊ وأ بدأریم. آمۊ هیسیم گه ای سامؤنˇ مالک ؤ وارثیم. نوأ بیئلیم أمی سره شیره وأسینن ؤ أمی سره چرت ؤ چۊلؤ مسئله'نˇ همرأ کۊلا بنن. مئن-خۊرتاوˇ أمی شی هیسه. هر تۊرک ؤ عرب ؤ گیلک ؤ ... وأ بۊدؤنه گه مننئه خؤره سیوا بۊدؤنه دبخی قؤمانˇ جی. وأ بۊدؤنیم گه أگر ایجؤنأیی ندأشته بیم، نأ فقط أمی ثروت ؤ سامؤنه أمی جی گیرن، أمی هویت أنی أمی جی دۊزنن.

استۊارت میل گۊنه: "أگر خنین یه جأ استعمار بؤنین، بئترین را اینه گه اۊشؤنˇ فرهنگˇ جی شۊرۊ بؤنین. وختی أمی فرهنگه أمی جی هگیرن أمی هویته چیکأدأیم. وختی بی هویت ببیم تۊنن هر بلایی أمی سر بیأرن. وختی بی هویت ببیم خؤره جیرتر ینیم. وختی خؤره جیرتر بینیم احساس کۊنیم حقیریم، پستیم. وختی خؤره حقیر بۊدؤنیم هخسأى کۊنیم اۊ جؤرتری هویته چیک بزنیم تا أمی حقارته جا بدیم ؤ خؤره جؤرأکشیم. ایتؤ بۊنه گه وکنیم اۊ زرج گه خأس کلاچˇ را شؤنه بیأمۊجه.

مئن-خۊرتاو أمی شی هیسه. هیچچی ای سامؤنˇ مئن مطلق هیچ قؤمی شی نیه. ای داستان زوؤنˇ مئن کامل مؤشخصه. أمی زوؤنؤن همه کسنˇ همرأ اشتراک دأره.  آمۊ مردۊمی هیسیم گه هۊتؤ گه پۊر اختلاف دأریم پۊرپۊر اشتراک دأریم. چه ره وأ ای اختلافانˇ همرأ جنگˇ بله ویشتراکۊنیم؟ اۊنی گه أمه ره چاپسه-دره هینه خأنه. خأنه آمۊ ای اختلافانˇ همرأ کس-کسه جؤن دکیم تا تۊنسه-بۊن راحت-تر بچاپه أمه ره

أمی وأسر ژست گیرن گه آها تۊ گیلکی، تۊ تمدنˇ بلته هیسی؛ اۊ فارس ؤ تۊرک ؤ ... أسأ تی قد ؤ قامت نیه گه بیه "منم" بزنه. تۊ ایرانی هیسی. عربؤن سۊسمارخؤرن، کی اۊشؤنه حق بدئه بیأن ؤ گب بزنن.

ای چرت ؤ چۊلؤنˇ همرأ چندین ساله أمه ره چاپسه-درن ؤ أمه ره'ن بخیاله "نژاد برتر" هیسیم ؤ هیچی أمه ره مؤهم نیه.

نأجه دأرم مئن-خۊرتاوˇ آدمؤن هنده دئبارˇ مۊسؤن کسنˇ همرأ برأر-برأر وکن ؤ ای جنگ ؤ تفرقه أمی سامؤنˇ جی بؤشۊن.

نأجه دأرم أمی دئباری خۊرتاو هنده ایجؤنا وکئه ؤ تۊنسه-بیم دئباری زمتنˇ مۊسؤن هنده أمی پیشرفتˇ همرأ نۊشؤن بدیم گه أمی نقش، تاریخˇ مئن تۊمانانۊبئه.

 

بزیوه دئباری خۊرتاو

 

دامؤن لتریج

اسفندار ما هشدم

.

.

.

مئن-خۊرتاو: خاورمیانه

کلسیه: شۊمال

ویشترخازی: زیادی خایی

بزیوسن: (زیوستنˇ مصدرˇ جی) زیندیگی گۊدن

دئباری: کهن

کیاؤن: پادشاهؤن

هین دؤنی: هینˇ وأسر/وأسی/ویسین

دوأریم: (دوارستنˇ مصدرˇ جی) بۊگذریم

بییلیم: والیم (ایجازه بدیم)

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ تیر ۹۵ ، ۰۱:۴۶
Damön lөtrij

برگردان سکانس پایانی فیلم دیکتاتور بزرگ اثر جاویدان چارلی چاپلین

 

مۊ شرمنده'م. ولی نخأنم کیا وکم. این می کار نیه. مۊ نخأنم هیشکسه دستۊر بدم؛ یا فترکم یه جا ؤ اۊیهٰ دسأیرم. مۊ خؤش دأرم همهٰ کۊمک بؤنم. أگر بؤبۊن، جؤهۊد ؤ گبر ؤ سیا ؤ ایسپی. آمۊ همه خأنیم کسنه کۊمک بؤنیم. بشر هیتؤره. آمۊ همه خأنیم کسنˇ شادی مئن بزیویم، نأ کسنˇ رنج ؤ بدبختی مئن. آمۊ نخأنیم کسنˇ جی متنفر ببیم ؤ کسنه درجینیم. ای دۊنیا مئن هرکسˇ ره یته اۊتاق پیدا بۊنه ؤ زیمی، أندی دأره گه هرکسˇ ره غذا چاکۊنه. زیویشˇ جۊر تۊنه آزاد ؤ خؤجیر بؤبۊن.

ولی آمۊ راهه گۊمأتیم.

حرص، بشرˇ رۊحه مسمۊماته، دۊنیا تنفرˇ جی پۊراتئه ؤ أمه ره بدبختی ؤ خۊنˇ مئن بۊناتئه. آمۊ سرعته جؤر بؤبۊردیم ولی خؤره حبساتیم. ماشینان، تترج چاتنˇ همرأ أمه ره نیازمنداتن. دؤنش أمه ره بدگمؤن چاته، أمی هۊش دئه سختابئه. دئه مهربؤن نیه. آمۊ هیتؤ ویر دریم ؤ أسأ دئه حس نؤنیم. ماشینانˇ جی ویشتر، آمۊ انسانیت خأنیم. هۊشˇ جی ویشتر آمۊ مهربؤنی خأنیم. ای چیزؤن ننابۊن زیویش خشنابۊنه ؤ همه چی أمی دسˇ جی شۊنه. هواپیما ؤ رادیؤ أمه ره نزدیکاته. ای اختراعانˇ اصلی طبیعت، بشر نیکی ره ژگله کۊنه. جهانی برأری ره، أمی همه ایجؤنایی ره ژگله کۊنه. حتتا ایسه می صیدا میلیۊن میلیۊن آدمه دۊنیا مئن رسنه. میلیۊن میلیۊن نااؤمید مرد ؤ زن ؤ زأک. ای سیستمˇ قؤربانئن، هۊ سیستمی گه باعث بۊنه بشر شکنجه بؤبئه ؤ بی گۊنا مردۊمه توده زندان.

اۊشؤنی گه می صیدا ایشتؤبننه گۊنم: "نااؤمید ونکین." ای رنجی گه أمی مئن نئه آدمؤنˇ حرصˇ شئه. اۊ بشرˇ زرخی هیسه گه آدمؤنˇ پیشرفت، اۊنه ترسأنئه. آدمˇ نفرت دوارنه ؤ دیکتاتۊران میرن ؤ اۊ قؤدرتی گه مردۊمˇ جی هگیرن، وگردنه مردۊمˇ دس ؤ تا مردۊم میرن آزادی نابۊد نؤبۊنه.

خلابرؤن! خؤره حیوانانˇ دس هندین. آدمؤنی گه شمه ره خوار کۊنن. شمه ره اسیر کۊنن. اۊشؤنی گه شیمی زیویشه کؤنترؤل کۊنن. شمه ره گۊنن چی کار بؤنین. چی بؤنۊشید. چی بویرین. چی حس بؤنین. هۊشؤنی گه شمه ره شرطی کۊنن. شمه ره غذایی رژیم هدنن، شیمی همرأ حیوانانˇ مۊسؤن رفتار کۊنن ؤ شیمی جی تۊپˇ گۊلـله مۊسؤن کارأکشنن. خؤره غیرطبیعی آدمؤن دس هندین. ماشینی آدمؤن، ماشینˇ ذهن ؤ قلبˇ همرأ. شۊمۊ ماشین نیید. شۊمۊ حیوان نیید. شۊمۊ انسانین. شۊمۊ شیمی قلبˇ مئن انسانˇ تۊقامندیه دأرین.

شۊمۊ نفرت نورزنین. فقط بی تۊقامندئن متنفرن. بی تۊقامندی ؤ غیرطبیعی.

خلابرؤن!  بردگی ره نجنگین. آزادی ره بجنگین. سنت لۊکˇ هیفدهؤمی فصلˇ مئن  گۊنه: "خۊدا قلمرؤ، آدمؤنˇ مئنه." نأ یته آدم ؤ نأ یه جرگه آدم. همه. شیمی مئن. شۊمۊ مردۊمی گه قؤدرت دأرین، قؤدرتی گه ماشین چاکۊنین. قؤدرتی گه شادی چاکۊنین. شۊمۊ مردۊمی گه قؤدرت دأرین تا زیویشه آزاد ؤ خؤجیرأنین. تا ای زیویشه، حادثه جی پۊرأنین. ایمأ دمؤکراسی نؤمˇ همرأ بیئلین اۊ قؤدرتˇ جی کارأکشیم. ایجؤنایی بدأریم. ایجؤن. یته تازه دۊنیا ره بجنگیم یته خؤجیر دۊنیا گه بیئله آدمؤن همه،کار بؤنن، گه شمه ره آینده هده ؤ شیمی پیری ره أمنیت. ای وعده'نˇ همرأ دژخیمؤن قؤدرته رسنن. ولی اۊشؤن دۊرؤ گۊنن. اۊشؤن خۊ وعده'نه عمل نؤکۊنن ؤ هرگیزن نؤکۊنن. دیکتاتۊران خؤره آزادانن ولی مردۊمه برده. ایسه بجنگیم تا برسیم اۊ وعده'نه. بجنگیم تا دۊنیا آزادانیم تا موانعه درأدیم. تا حرص ؤ آزه دۊرأنیم ؤ نفرت ؤ بی صبریه. منطقی جهانˇ ره بجنگیم. هۊ جهانی گه علم ؤ پیشرفت، آدمؤنˇ شادئه رسنه.

خلابرؤن! دمؤکراسی نؤمی ایجؤنا ببیم.

هانا! می صدا ایشتؤبنی؟ هرجا هیسأى فندر! هانا! ابران حرکت کۊنن. أفتؤ دۊتؤبنه. آمۊ تاریکی جی شۊنیم رؤشنایی. آمۊ یته تازه دۊنیا مئن شۊنیم. رحمینی دۊنیا. جایی گه آدمؤن خۊ نفرت ؤ حرص ؤ ددمنشی سر سوارن. فندر! هانا! آدمؤنˇ رۊحه بال هدأن ؤ اۊن بیلأخره پرأیره. یالمٚندˇ طرف پرنه. نأجه نۊرˇ طرف. آینده طرف. باشکۊه آینده تی شئه. می شئه. أمی شئه. فندر هانا! فندر!

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ خرداد ۹۵ ، ۱۸:۰۴
Damön lөtrij

ایمرۊ مأری زوؤنˇ جهانی رۊجه. نیازی نیه ای رۊجˇ تاریخچهٰ بؤگۊم. تۊنین ایه جی بۊخؤنین. این گه ای زوؤن فکته دره ؤ آمۊ آخری نسل هیسم گه گیلکی گب زنیم أنی تۊنین ایه جی بۊخؤنین.

مۊ ایمرۊ نخأنم ای چیزؤنˇ جی گب بزنم، ایمرۊ خأنم ىته وؤت شمه ره بنم. هین.

گیلکی جی نوأ ترسئن ؤ جیویشتن
گیلکی وأ گب زئن، وستی نیویشتن
گیلکی زوؤنˇ همرأ وأ زیویشتن
شیمی مأری زوؤن رۊج خؤش.


ایمرۊ شریر ما بیسˇ هفدم هیسه. ته ره ىاد دره دأمیشکؤن؟ همیشک دۊمبال دبی. همیشک تی دسˇ مئن کیتاب دۊبؤ. همیشک هرجا شى تی همرأ کیتاب بؤردی. بدأری ىه چی دۊمبال دری، مۊته دری تا اۊنه بیاجی. هرجا شى همه گۊتن، خندسن، زأن، گیتن، ولی تۊ... تۊ تی سر کیتابˇ مئن دۊبؤ. هى بۊخؤندی هى بۊخؤندی هى بۊخؤندی ؤ غىرˇ خؤندن دئه هیچچی نیامۊتی. نأ تی درسه دؤرؤساتی، نأ فندی بیامۊتی، نأ هیچچی. ایسه این همه خؤندنˇ پسی، هم هیچچی نۊخؤندی هم هیچچی ندأری. بدأری چن سال هچی ای کش اۊ کش بزأى ؤ آخرن هیچ در هیچ. تازه بفأمسی پۊل چندی مؤهممه. تازه فأمنی أگر پۊل بنه تۊنی اۊجۊ گه خأنی بزیوی. نأوله تی خؤندن هیچچی رئه مؤفید نیه. وختی پۊل بدأری دئه خؤنه مئن ته ره اخم ؤ تخم نؤکۊنن ؤ تۊنی تی کاره برسی. دئه مجبۊر نیی زرخˇ نیگا بىنی ؤ سردˇ گب بیشتؤبی، اۊف ؤ پۊف بیشتؤبی. ته ره ىاد دره گۊتی آمۊ اۊته کی نییم؟ نأ جؤن همه هیتؤرن. ته ره ىاده گۊتی پۊل همه چی نیه؟ نأ جؤن، پۊل همه جا اصله. ایسه بفأمسی خنده أنی پۊلکی هیسه. گب زأن پۊلکی هیسه. آخخخ همه چی پۊلئه. حتتا مؤردنن پۊل خأنه.

ایمرۊ شریر ما بیسˇ هفدمه. 1589. ته ره ىاد دؤبۊن هیچچی مؤفتی ؤ دلی نیه. همه چی رئه پۊل وأ بدأری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۴ ، ۱۴:۳۶
Damön lөtrij

تیر ما بیسˇ هفدم ( آذر ما ىؤنزه) میرزا کۊچیکˇ سالگرده. ای چن رۊزˇ مئن ایرا اۊرا زیاد بحث وکته راجبˇ میرزا ؤ اۊنˇ اهمیت، ای سرؤنه مئن. ىه سری گۊنن میرزا آخۊند بؤ، ایمأ اۊشؤنی گه میرزادۊستن ؤ آخۊندؤنه قؤبۊل نأرن گۊنن نأ آخۊند نۊبؤ. ىه سری گۊنن میرزا سۊسیالیست بؤ، ایندرن اۊشؤنی گه میرزا دۊس دأرن ؤ ضدˇ سۊسیالیسم هیسن گۊنن نأ. ىه سری گۊنن تجزیه طلب بؤ ىؤ ایمأ ىه سری مجبۊرن ثابت بؤنن نأ.

ولی مۊ مؤتقدم میرزا همه ى ایشؤن بؤ ىؤ ایشؤن همه میرزا نۊبؤن. (۱)

 

میرزا مذهبی بؤ. سۊسیالیست بؤ ىؤ اتفاقن اۊ رۊمه سۊسیالیستؤنˇ مئن جا گیت گه خۊ جامعهٰ شینأختن. هین وأسره گه اشتراکی تبلیغؤنˇ همرأ مؤخالفت کۊنه (۲) ؤ هین وأسره گه کؤمؤنیستؤن، نهضتˇ مئن، میرزا همرأ لج دکنن.

 

میرزا هۊجۊر بؤ گه شریعتی گۊت: "انسان چند بعدی". آمۊ مننیم میرزا کۊچیکه تحتˇ انحصار در بیأریم (کاری گه ایمرۊز مؤتأسفانه بؤ دره.)

 

"مرامنامه جنگل" (۳) نۊشؤن دنه گه میرزا اۊجۊری نیه گه تبلیغ بۊنه.

میرزا "هابیل-قابیل"ˇ تاریخی جرىانˇ وارث بؤ.

 

ىه سری گۊنن میرزا "دۊز" بؤ. ایشؤنˇ همرأ بحث بی فاىده هیسه. ایشؤن هۊشؤنی هیسن گه گۊنن "شریعتی" نظریه پرداز انقلابه؛ "شاملۊ" کم سواد ؤ بی ادبه؛ ؤ رؤشنفکری ژستˇ همرأ، "نخبه کشی" (۴) کۊنن.

 

ىه سری گۊنن میرزا "تجزیه طلب" بؤ. ای ىته خنده ای هیسه. مرگˇ خنده. چیچئه خس تجزیه بؤنه؟ مملکتی گه فکألسه بؤ؟ اۊ زمت گه ایمرۊزی ایران ننابؤ ىؤ "مرزهاى جغرافیایى باستانى، مقدس و اهورایى" تازه کشف بؤ دۊبؤ، میرزا در حال تجزیه بؤ ىؤ، اینگیلیسˇ آدمؤن ای شراىطˇ مئن وطن پرست ؤ ناجی وکتن. (۵)

 

جنگلئن هۊجۊر گه خۊشؤنˇ "اعلامیه حکومت جمهوری" مئن بیأردن، هدفی والاتر جه گیلان دأشتن. (۶)

 

استعمارˇ همرأ جنگسنه وأ ىه جا جی سرأىتن ولی ای جنگ تۊمانابۊنه؟ أگر ىه رۊز جنگˇ جی دس بکشی ىعنی تی هدفˇ جی دس بکشى. «تا در همه‌ی جهان یکی زندان هست / در هیچ کجای عالم آزادی نیست».

 

خالی مؤخالفؤنˇ نظرؤنه ایشتؤبسن ؤ حفظاتن ؤ ایرا اۊرا هپاتن (پخشاتن) نأ آدمه رؤشنفکر چاکۊنه، نأ خاص، نأ پیشرؤ. هچی کیلاس هره گه ددار وأ عوضابۊن، چؤن همیشک وأ کیلاس نأن، نوىره بی کلاس وکنیم.

 

بئتره "نخبه کشى" جأ اۊشؤنه راهه بیشنأسیم تا همه "نؤخبه" وکیم ؤ دئه عوامی ننابۊن گه اۊنˇ سر مئن دکأرن ؤ "بت سازى" جأ اۊشؤنه "انسانجۊر" (انسانی) ارج بنیم ؤ خۊ داشتهٰ نه جه بىن نؤبۊریم.

 

حتمن میرزا أنی "نقدشا" (قابل نقد) هیسه ؤ همه، نقدˇ پیشاشؤ شۊنیم. امما نقد کۊىه ؤ ....

 

دامؤن لتریج

۲۳۵۵

تیر ما بیسˇ سه

 

 

بیست و هفتم تیر ما (۱۱ آذر ماه) سالگرد میرزا کوچک است. در این چند روز در گوشه و کنار راجع به میرزا و اهمیت او در این دؤره زیاد بحث شده است. عده ای می گویند میرزا آخوند بود، و آنهایی که میرزا دوست هستند و آخوندها را قبول ندارند می گویند نه. میرزا آخوند نبود. عده ای می گویند میرزا سوسیالیست بود. عده ای هم که میرزا دوس هستند و ضد سوسیالیسم می گویند نه. عده ای می گویند تجزیه طلب بود و افرادی مجبورند ثابت بکنند نه.

ولی من معتقدم میرزا همه ى اینها بود و این همه میرزا نبود.

 

میرزا مذهبی بود. سوسیالیست بود؛ و اتفاقن جز آن دسته از سوسیالیست هایی بود که جامعه ی خود را می شناختن. به همین دلیل با تبلیغات اشتراکی مخالفت می ورزد و به همین خاطر است که کمونیستان دو آتشه ى نهضت با میرزا به مشکل بر میخورند؟

 

میرزا همانگونه که شریعتی می گفت: "انسان چند بعدی" بود. ما نمی توانیم میرزا را تحت انحصار در بیاوریم (کاری که امروز متأسفانه انجام می گیرد.)

 

مرامنامه ى جنگل نشان می دهد که میرزا آنگونه که تبلیغ می کنند نبوده.

میرزا وارث جریان تاریخی "هابیل-قابیل" بود.

 

عده ای می گویند میرزا دزد بود. با این جماعت بحث کردن بی فایده است. اینان همان هایی هستند که که می گویند شریعتی ایدئولوگ انقلاب است؛ شاملو کم سواد و بی ادب؛ و با ژست روشنفکری نخبه کشی می کنند.

 

عده ای می گویند میرزا تجزیه طلب بود. این دیگر خنده دار است. خنده ی مرگ آلود. چه چیز را می خواست تجزیه کند؟ مملکتی که فرو ریخته بود؟ آن زمان که ایران امروزی نبود و "مرزهای جغرافیایی باستانی، مقدس و اهورایی" در حال کشف بودند میرزا در حال تجزیه بود و جیره خواران انگلیس در این شرایط وطن پرستن و ناجی شدند.

 

جنگلی ها همانگونه که در "اعلامیه حکومت جمهوری" خود آورده اند، هدفی والاتر از گیلان داشتند.

 

جنگیدن با استعمار باید از جایی آغاز شود ولی آیا این جنگ تمامی دارد؟ اگر روزی از جنگ دست کشیدی یعنی از هدف خود دست کشیده ای. تا در همه ى جهان یکی زندان هست / در هیچ کجای عالم آزادی نیست.

 

تنها نظریات مخالفان را شنیدن و حفظ کردن و همه جا پراکندن نه انسان را روشنفکر می کند، نه خاص و نه پیشرو. تنها کلاس می آورد که مدام باید عوض شود چون دائم باید کلاس گذاشت وگرنه بی کلاش می شویم.

 

بهتر است به جای نخبه کشی، راه آن ها را بشناسیم تا همه نخبه شویم و دیگری عوامی وجود نداشته باشد که بر سرش بکوبند و به جای بت سازی آنها را انسانگونه ارج نهیم و داشته های خود را از بین نبریم.

 

حتمن میرزا هم قابل نقد است و همه، از نقد استقبال می کنیم. اما نقد کجا و...

 

دامؤن لتریج

۲۳۵۵

بیست و سوم تیرما ۱۵۸۹

 

جیرنویس:

۱- فاطمه فاطمه است. دکتر علی شریعتی.

۲- سردار جنگل. ابراهیم فخرایی. ۲۴۳-۲۴۴ ولگؤن

۳- هۊن. ۵۶-۵۸ ولگؤن

۴- http://ghiasabadi.com/human-sufferings-247.html

۵- فندرین: روزنامه جنگل. ارگان نهضت جنگل

۶- فندرین: سردار جنگل. ابراهیم فخرایى. اعلامیه حکومت جمهورى. ۲۴۶-۲۵۰ ولگؤن

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ آذر ۹۴ ، ۰۰:۳۴
Damön lөtrij

مگه بۊنه تی جی مۊ دس ویرم؟

مگه بۊنه مۊ تی بؤنهٰ نیرم؟

نؤبۊنه، تی دۊری جی سۊته درم

می دیلˇ گبه کئه ره گۊته درم؟

 

تۊ بۊشى نئسأى مه ره تنها بنأى

تۊ بۊشى ؤ أمی سر خاک لا بدأى

 

نانجیبان دس پرأگیتن ته ره

تۊ بۊشى ؤ هیچچی نؤتی أمه ره

تی جیجأکی جؤنه ویتی ؤ بۊشى

أمه ره تنها بنأى بیلأخره

 

چۊتؤ تۊنم بنیشم. تم بزنم؟

چۊر تۊنم ای کش ؤ اۊ کش نگنم؟

تۊ بیه، بئس، مۊ دئه هیچچی نخنم

 

تی بۊشؤ پسی داران دؤخۊشتن. ده وگرد

تی بۊشؤ پسی أمه‌ر فۊدۊشتن. ده وگرد

 

بیه ؤ بد تا نؤکۊن. وگرد أمی ور

بیه زۊتتر

نینی ظالم آدمؤن کتن أمی سر؟

بیه زۊتتر

 

تۊ نیأنی. مۊ گه دؤنم تۊ نیأنی

آمۊ وأ خؤر را دکیم بییم تی دۊمبال

وختی هممه همصدا ببیم تی دؤنی

خؤر هأنی تۊ، خؤره هأنی أمی دۊمبال

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ آذر ۹۴ ، ۱۶:۵۸
Damön lөtrij

امیر ما هیژده (۲ اسفند / ۲۱ فوریه) ماری زوؤنˇ جهانی رۊجه. ماری زوؤنˇ اهمیتˇ جی پۊر گب بزئه بۊبئه ؤ دئه نیازی نیه چیزی بؤگیم

تصمیم بىتیم أمی ماری زوؤنˇ ره کؤنش بدأریم تا هنده گیلکی، جوؤنؤنˇ مئن داب بؤبۊن ؤ هنده ای دئباری ىادگاره خۊ مئن کارأکشیم. دؤنیم گه أمی زوؤن ناخۊشه، پس وأ کاری بؤنیم.

خنیم گیلکی ره کؤنش بدأریم شمه رن أگر شیمی دیل گیلکی ره تپه ؤ گیلکیه تۊقامندین تۊنین أمی ىاور ببین ؤ گیلکی خؤندشˇ چالشˇ همرأ همرا وکین. ایتؤ گه شئر ؤ نقل ؤ داستان ؤ آواز ؤ بنیویشته، خۊ جی ىا گیلک° شاعرؤن ؤ نیویشتنکسؤن ؤ خؤندنکسؤنˇ جی بۊخؤنین ؤ أمه ره بخسأنید 

نأجه دأریم گه هنده أمی نازنین ماری زوؤنˇ همرأ ریفقابیم ؤ اۊنˇ جی کارأکشیم.

 

خؤنابدؤن

گیلک زاکان

.

.

.

هجدهم امیر ما (۲ اسفند/ ۲۱ فوریه) روز زبان مادری ست. از لزوم پرداختن به زبان مادری و اهمیت آن به میزان کافی صحبت شده است.

تصمیم داریم برای پاسداشت این روز و یادآوری این نکته که گیلکی دچار بیماری فراموشی ست، همت کنیم، تا شاید گیلکی بین جوانان باز هم حضور پیدا کند و از این طریق بتوانیم گیلکی را با نسل جوان و فراموشکار گیلک آشتی دهیم.

از این رو تصمیم گرفتیم هرکدام به میزان توانایی و علاقه ی خود گامی در راستای پاسداری از این میراث ارزشمند برداشته و در ارج نهادن به این یادگار نیاکانمان بکوشیم. اگر شما نیز به زبان گیلکی علاقمند و نسبت به آینده ی آن نگران هستید می توانید به چالش گیلکی خوانی بپیوندید. به این صورت که شعر، نقل، داستان، آواز و نوشته ای از خود یا از شعرا، نویسندگان و خوانندگان گیلک را بخوانید و برای ما ارسال کنید.

امید داریم که گیلکان با این میراث عزیز مهربانانه تر رفتار کنند.

 

با تشکر

گیلک زاکان

 

 

آدرس کانال تلگرامی:   

 

https://telegram.me/gil6kim

 

ارتباط با ادمین:

Https://telegram.me/Latrij

L6trij@gmail.com

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ آبان ۹۴ ، ۱۸:۵۱
Damön lөtrij

زبان گیلکی از قدیمیترین زبانهای ایرانیست که دارای آثار مکتوب است. به عنوان نمونه:

-         «الابانه» اثر شیخ ابوجعفر هوسمی (مربوط به قرن ۵ هجری)

-         «تفسیر کتاب الله» اثر ابوالفضل بن شهردویر دیلمی (مربوط به قرن ۸ هجری)

را میتوان نام برد.

 

در دوران معاصر نیز آثار بسیاری از شعرای گیلکیسرا برجای مانده که اینها تمامن نکات مثبتی در تاریخ و زبان گیلکیست.

اما در تمام این تقریبن هزاره آنچیز که ناخوشایند است (مخصوصن در دوران معاصر) نبود یکپارچگی نگارشی (حتی به صورت نسبی) در میان این آثار است. به طوری که هر کتابی را باز کنید  به سیستمی جدید از نگارش گیلکی برخورده و تا به این سیستم عادت کنید کتاب تمام شده و کتاب بعدی سیستمی دیگر دارد و آموزشی دیگر میطلبد.

تنها جایی که آثاری را با شکلی تقریبن هماهنگ چاپ و پخش میکند «گیلهوا»ست که متأسفانه همیشه دچار کملطفی از سوی مخاطبین و فعالین است.

حال بیش از یک ماه از انتشار کیبورد گیلکی (به تاریخ ششم اسفندار ما 1588) توسط «ورگ» و «تیم جنگل» میگذرد و میتوان دلخوش بود که به یک هماهنگی برای نگارش گیلکی دستیابیم. هرچند با توجه مشاهدات خودم هنوز استقبال خوبی (که قابل پیشبینی بود) از این کیبورد نشدهاست.

امروز وظیفهی تکتک ما این است که با تمام ایراداتی که به این کیبورد داریم (که شامل موارد جزئی میشوند) این کیبورد را بر سیستمهای کامپیوتر و موبایل خود نصب کنییم، از آن استفاده کنیم و سعی کنیم نوشتههای پیشین خود را منطبق بر این سیستم بازنویسی کنیم. یادگیری چگونگی استفاده از آن هم توضیح داده شده و با چندبار استفاده بهراحتی قابل استفاده است.

تنها با همکاری یکدیگر میتوانیم از آشفتگی کمنظیر گیلکینویسی جلوگیری کنیم و فکری به حال این عزیزمان بکنیم.

یادمان باشد. زبان گیلکی بخش مهمی از هویت ماست و یکی از راههای ضروری حفظ زبان گیلکی مکتوب کردن آن است. اما وقتی هر شخصی به سیستم خود بنویسد، خوانندهی نابلد به زودی خسته شده و خواندن را کنار مینهد. و در اینصورت تمام آثار تولیدی دور از دسترس قرار خواهد گرفت. تا کی باید اشعار را دکلمه کرد (همچون شیون و مظفری و رحیمپور و ...). آیا سنت کتابخوانی را باید فراموش کرد؟

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ شهریور ۹۴ ، ۱۰:۴۶
Damön lөtrij

متن از صفحهی گیلان

 

نماینده اردبیل از دست اندازی در حیران گیلان دست بردارد

صفر نعیمی‌رز، نماینده آستارا چند شب گذشته در گفت‌وگوی ویژه خبری مدعی شد، خواهر، برادر و مسئول دفتر کمال‌الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در زمین‌خواری "گردنه حیران"نقش داشتند.

پس از سخنان نعیمی‌رز در برنامه تلویزیونی و افشاگری وی در مورد زمین‌خواری بستگان یکی از نمایندگان اردبیل در گردنه حیران، در جلسه علنی امروز، درگیری لفظی بین دو نماینده به وجود آمد.


صفر نعیمی‌رز درصحن مجلس با در دست داشتن برگه‌هایی، اعلام می‌کرد که سند زمین‌خواری بستگان پیرموذن را در اختیار دارد.


این نماینده اردبیل بارها با اظهارات تحریک کننده، در مورد حیران و ادعای مالکیت اردبیل براین بخش از خاک گیلان؛ باعث بوجود آمدن تنش شده بود؛ طبق شنیده ها این ویلاسازی ها با برنامه ریزی قبلی و برای تغییر بافت قومتی در ابتدا و سپس جدایی حیران از گیلان انجام شده؛ همچنین برادر پیرموذن از کشور فراری شده و با گروههای ضد ایرانی هم راستا شده از مسئولان قضایی استان گیلان درخواست میکنیم به سرعت نسبت به قلع و قمع این ویلاها اقدام کنند.

از تمام نمایندگان گیلان نیز میخواهیم پشت سرنماینده آستارا بایستند.

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ مرداد ۹۴ ، ۱۶:۳۴
Damön lөtrij