دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

ایمرۊ اسفندار ما سینزه هیسه. ۱۷ رۊج بۊمؤنسه تا نؤرۊزبل.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ تیر ۹۹ ، ۰۹:۴۲
دامؤن

۱

 

کۊرؤنا بۊمأ، بری آدمانˇ زیویشˇ مئن، ولی طبیعتˇ ره خۊب بؤ.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۴ خرداد ۹۹ ، ۱۶:۲۳
دامؤن

کۊچˇ سیا مأیی یته داستان هیسه "صمد بهرنگی" جی. ای داستان-ه صمد سال ۴۶ بنویشته یؤ تا ایسه ای داستان همیشک ایرانی داستانانˇ مئن خۊ جاجیگه-أ دأشته. ای داستان-ه مۊ چن سال پیش وگردأنئم، ولی چن سال دکشی تا این-ه دچین وأچین بؤنم. ایسه ای داستان-ه نم نم ایه ننم.

 

شیمی نظران مره مؤهمن. ممنۊن

 

۳ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۳ فروردين ۹۹ ، ۰۰:۲۲
دامؤن

دوربین رو می‌گیری سمت مردم، میکروفون رو جلوی دهنشون می‌گیری و می‌پرسی: «مگه نمی‌دونید کرونا خطرناکه و نباید به مسافرت رفت و ممکنه ناقل باشی و این بیماری رو به دیگران انتقال بدی؟»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۸ ، ۱۲:۰۸
دامؤن

دراز‍ˇ زۊمؤسسان

تۊمانابۊنه جان

وهارˇ سرؤنه بۊنه ؤ گۊل تیته کۊنه

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ دی ۹۸ ، ۱۶:۳۸
دامؤن

خشم ؤ کینه، آدمˇ حال-ە رینه

وختی شو، آشغال جا ور

یه نفر آشغالانˇ مئن مۊجنه

دیل سۊجأنئن یعنی چی؟

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ دی ۹۸ ، ۱۳:۴۷
دامؤن

مرگ حققه

حق دأره هرکس-ە خأنه بؤکۊشه

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ آذر ۹۸ ، ۲۰:۰۱
دامؤن

 

دردˇ دیل

 

من دخیل دوستن-أ ننم

من نگم درخت بیخۊده، ولی

تا ایسأ اۊ کس کی تی گبان-أ گوش‌أده

چۊبˇ أمرأ دردˇ دیل کۊدن بده

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مرداد ۹۸ ، ۱۳:۱۳
دامؤن

گۊل‌باغˇ مئن گۊل دننئه، هرچی دره گندˇ واش

گۊل‌ئکان' چال‌ئاتن

گۊل‌باغ' گؤزمال‌ئاتن

 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۶ تیر ۹۸ ، ۱۰:۱۰
دامؤن

وختی گه هوایی پؤستˇ أولی هوانوردان آفریقا چافˇ سر پرواز دؤبؤن، یته هواپیما صحرا مئن، یته کاروانˇ ور بنیشت. خلبان خأس کاروانی‌ئنˇ همرأ ویشتر آشنا وکه، یته چادۊرˇ مئن چأیی بۊخؤرد ؤ هیتؤ گه گب زأ دؤبؤ خۊ غبغب' باد تودأ یؤ بؤگۊت: "مۊ ای هواپیما همرأ چن ساعتˇ سر راهی' بۊمأم گه تی کاروان دۊ ما سر شۊنه."

پیرˇ مرکه یه مینئه اۊن' بپیرأس، ایمأ خئلی رحت بؤگۊت: " خا تی دبخی وختˇ همرأ چی کار کۊنی؟"


چاف= ساحل

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۱ ارديبهشت ۹۸ ، ۰۹:۲۲
دامؤن