دامؤن

دامؤنˇ ویرش

دامؤنˇ ویرش

دامؤن

میرزا کۊچیک

دوشنبه, ۹ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۴ ق.ظ

تیر ما بیسˇ هفدم ( آذر ما ىؤنزه) میرزا کۊچیکˇ سالگرده. ای چن رۊزˇ مئن ایرا اۊرا زیاد بحث وکته راجبˇ میرزا ؤ اۊنˇ اهمیت، ای سرؤنه مئن. ىه سری گۊنن میرزا آخۊند بؤ، ایمأ اۊشؤنی گه میرزادۊستن ؤ آخۊندؤنه قؤبۊل نأرن گۊنن نأ آخۊند نۊبؤ. ىه سری گۊنن میرزا سۊسیالیست بؤ، ایندرن اۊشؤنی گه میرزا دۊس دأرن ؤ ضدˇ سۊسیالیسم هیسن گۊنن نأ. ىه سری گۊنن تجزیه طلب بؤ ىؤ ایمأ ىه سری مجبۊرن ثابت بؤنن نأ.

ولی مۊ مؤتقدم میرزا همه ى ایشؤن بؤ ىؤ ایشؤن همه میرزا نۊبؤن. (۱)

 

میرزا مذهبی بؤ. سۊسیالیست بؤ ىؤ اتفاقن اۊ رۊمه سۊسیالیستؤنˇ مئن جا گیت گه خۊ جامعهٰ شینأختن. هین وأسره گه اشتراکی تبلیغؤنˇ همرأ مؤخالفت کۊنه (۲) ؤ هین وأسره گه کؤمؤنیستؤن، نهضتˇ مئن، میرزا همرأ لج دکنن.

 

میرزا هۊجۊر بؤ گه شریعتی گۊت: "انسان چند بعدی". آمۊ مننیم میرزا کۊچیکه تحتˇ انحصار در بیأریم (کاری گه ایمرۊز مؤتأسفانه بؤ دره.)

 

"مرامنامه جنگل" (۳) نۊشؤن دنه گه میرزا اۊجۊری نیه گه تبلیغ بۊنه.

میرزا "هابیل-قابیل"ˇ تاریخی جرىانˇ وارث بؤ.

 

ىه سری گۊنن میرزا "دۊز" بؤ. ایشؤنˇ همرأ بحث بی فاىده هیسه. ایشؤن هۊشؤنی هیسن گه گۊنن "شریعتی" نظریه پرداز انقلابه؛ "شاملۊ" کم سواد ؤ بی ادبه؛ ؤ رؤشنفکری ژستˇ همرأ، "نخبه کشی" (۴) کۊنن.

 

ىه سری گۊنن میرزا "تجزیه طلب" بؤ. ای ىته خنده ای هیسه. مرگˇ خنده. چیچئه خس تجزیه بؤنه؟ مملکتی گه فکألسه بؤ؟ اۊ زمت گه ایمرۊزی ایران ننابؤ ىؤ "مرزهاى جغرافیایى باستانى، مقدس و اهورایى" تازه کشف بؤ دۊبؤ، میرزا در حال تجزیه بؤ ىؤ، اینگیلیسˇ آدمؤن ای شراىطˇ مئن وطن پرست ؤ ناجی وکتن. (۵)

 

جنگلئن هۊجۊر گه خۊشؤنˇ "اعلامیه حکومت جمهوری" مئن بیأردن، هدفی والاتر جه گیلان دأشتن. (۶)

 

استعمارˇ همرأ جنگسنه وأ ىه جا جی سرأىتن ولی ای جنگ تۊمانابۊنه؟ أگر ىه رۊز جنگˇ جی دس بکشی ىعنی تی هدفˇ جی دس بکشى. «تا در همه‌ی جهان یکی زندان هست / در هیچ کجای عالم آزادی نیست».

 

خالی مؤخالفؤنˇ نظرؤنه ایشتؤبسن ؤ حفظاتن ؤ ایرا اۊرا هپاتن (پخشاتن) نأ آدمه رؤشنفکر چاکۊنه، نأ خاص، نأ پیشرؤ. هچی کیلاس هره گه ددار وأ عوضابۊن، چؤن همیشک وأ کیلاس نأن، نوىره بی کلاس وکنیم.

 

بئتره "نخبه کشى" جأ اۊشؤنه راهه بیشنأسیم تا همه "نؤخبه" وکیم ؤ دئه عوامی ننابۊن گه اۊنˇ سر مئن دکأرن ؤ "بت سازى" جأ اۊشؤنه "انسانجۊر" (انسانی) ارج بنیم ؤ خۊ داشتهٰ نه جه بىن نؤبۊریم.

 

حتمن میرزا أنی "نقدشا" (قابل نقد) هیسه ؤ همه، نقدˇ پیشاشؤ شۊنیم. امما نقد کۊىه ؤ ....

 

دامؤن لتریج

۲۳۵۵

تیر ما بیسˇ سه

 

 

بیست و هفتم تیر ما (۱۱ آذر ماه) سالگرد میرزا کوچک است. در این چند روز در گوشه و کنار راجع به میرزا و اهمیت او در این دؤره زیاد بحث شده است. عده ای می گویند میرزا آخوند بود، و آنهایی که میرزا دوست هستند و آخوندها را قبول ندارند می گویند نه. میرزا آخوند نبود. عده ای می گویند میرزا سوسیالیست بود. عده ای هم که میرزا دوس هستند و ضد سوسیالیسم می گویند نه. عده ای می گویند تجزیه طلب بود و افرادی مجبورند ثابت بکنند نه.

ولی من معتقدم میرزا همه ى اینها بود و این همه میرزا نبود.

 

میرزا مذهبی بود. سوسیالیست بود؛ و اتفاقن جز آن دسته از سوسیالیست هایی بود که جامعه ی خود را می شناختن. به همین دلیل با تبلیغات اشتراکی مخالفت می ورزد و به همین خاطر است که کمونیستان دو آتشه ى نهضت با میرزا به مشکل بر میخورند؟

 

میرزا همانگونه که شریعتی می گفت: "انسان چند بعدی" بود. ما نمی توانیم میرزا را تحت انحصار در بیاوریم (کاری که امروز متأسفانه انجام می گیرد.)

 

مرامنامه ى جنگل نشان می دهد که میرزا آنگونه که تبلیغ می کنند نبوده.

میرزا وارث جریان تاریخی "هابیل-قابیل" بود.

 

عده ای می گویند میرزا دزد بود. با این جماعت بحث کردن بی فایده است. اینان همان هایی هستند که که می گویند شریعتی ایدئولوگ انقلاب است؛ شاملو کم سواد و بی ادب؛ و با ژست روشنفکری نخبه کشی می کنند.

 

عده ای می گویند میرزا تجزیه طلب بود. این دیگر خنده دار است. خنده ی مرگ آلود. چه چیز را می خواست تجزیه کند؟ مملکتی که فرو ریخته بود؟ آن زمان که ایران امروزی نبود و "مرزهای جغرافیایی باستانی، مقدس و اهورایی" در حال کشف بودند میرزا در حال تجزیه بود و جیره خواران انگلیس در این شرایط وطن پرستن و ناجی شدند.

 

جنگلی ها همانگونه که در "اعلامیه حکومت جمهوری" خود آورده اند، هدفی والاتر از گیلان داشتند.

 

جنگیدن با استعمار باید از جایی آغاز شود ولی آیا این جنگ تمامی دارد؟ اگر روزی از جنگ دست کشیدی یعنی از هدف خود دست کشیده ای. تا در همه ى جهان یکی زندان هست / در هیچ کجای عالم آزادی نیست.

 

تنها نظریات مخالفان را شنیدن و حفظ کردن و همه جا پراکندن نه انسان را روشنفکر می کند، نه خاص و نه پیشرو. تنها کلاس می آورد که مدام باید عوض شود چون دائم باید کلاس گذاشت وگرنه بی کلاش می شویم.

 

بهتر است به جای نخبه کشی، راه آن ها را بشناسیم تا همه نخبه شویم و دیگری عوامی وجود نداشته باشد که بر سرش بکوبند و به جای بت سازی آنها را انسانگونه ارج نهیم و داشته های خود را از بین نبریم.

 

حتمن میرزا هم قابل نقد است و همه، از نقد استقبال می کنیم. اما نقد کجا و...

 

دامؤن لتریج

۲۳۵۵

بیست و سوم تیرما ۱۵۸۹

 

جیرنویس:

۱- فاطمه فاطمه است. دکتر علی شریعتی.

۲- سردار جنگل. ابراهیم فخرایی. ۲۴۳-۲۴۴ ولگؤن

۳- هۊن. ۵۶-۵۸ ولگؤن

۴- http://ghiasabadi.com/human-sufferings-247.html

۵- فندرین: روزنامه جنگل. ارگان نهضت جنگل

۶- فندرین: سردار جنگل. ابراهیم فخرایى. اعلامیه حکومت جمهورى. ۲۴۶-۲۵۰ ولگؤن

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۴/۰۹/۰۹
دامؤن

نظرات  (۲)

من تصور می کنم بیشترین مخالفت با میرزا از شیفتگی نسبت به رضاشاه و ناسیونالیسم منحط رضاشاهی ناشی میشه و طبیعتا کسانی که تضاد میرزا با رضاخان قلدر براشون قابل هضم نیست اقدام به لجن پراکنی علیه او می کنند راستش من کسیو ندیدم با میرزا مخالف باشه و در عین حال شیفتگی مفرط و تعصب گونه ای نسبت به سلطنت رضاشاهی و ایدئولوژی ناسیونالیسم باستانگرا که میرپنج بانیش بوده نداشته باشه و اگر چنین منتقدی رو تونستی پیدا کنی تازه امکان گفتگو با مخالفان میرزا محصل میشه
أویج:
حىف تی وانیویسؤنه پاکادی :-(
تی قلمˇ قۊربؤن. البته چن جا همدیگرˇ همرأ همنظر نیم ولی خؤب کاری بۊدی کی تی فکره بنویشتی. کاش ترجۊمه نۊده بی.
أویج:
مؤخلصم. حقیقتن نخأسم وگردان بؤنم ولی چون خسم فارس زبانانن بۊخؤنن ای کاره بؤتم

خسأنئن

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی